Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tijdschriften

Er zijn (met name internationale) tijdschriften die specifiek gericht zijn op thema's rond huiselijk geweld. Daarnaast verschijnen er in andere tijdschriften vaak artikelen die over die thema's gaan. Ook besteden we hier aandacht aan (elektronische) nieuwsbrieven van andere organisaties.

Artikelen uit of themanummers van Nederlandstalige tijdschriften of websites

 • VNG.nl, (website), februari 2016. Slachtoffers van huiselijk geweld vertellen hun verhaal. Met aanbevelingen hoe Veilig Thuis hun verhalen kan benutten.
 • Blauw, politievakblad, januari 2016, jrg. 12, nr. 1, p. 44-47. Fataal einde van een liefde. Gezinsdrama leidt tot nieuwe aanpak van huiselijk geweld in Twente: Code Rood.
 • Blauw, politievakblad, januari 2016, jrg. 12, nr. 1, p. 40-43. Werkinstructie bij acuut kindermisbruik (artikel).
 • Justitiële Verkenningen, december 2015, jrg. 41, nr. 6. Themanummer Ouderenmishandeling.
 • Tijdschrift voor de politie, november 2015, jrg. 77, nr. 8. Geweld achter de voordeur bij leden van 1%motorclubs
 • Tijdschrift voor Seksuologie, oktober 2015, jrg. 39, nr. 3. Waaraan moet een cognitief-gedragstherapeutisch programma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden voldoen?
 • Opportuun, oktober 2015, jrg.21, nr. 5. Als het thuis misgaat. Zoeken naar een betekenisvolle interventie
 • Augeo Magazine, september 2015. Speciale editie over Working with men and boys. Preventing sexual abuse.
 • Tijdschrift voor de Politie, september 2015, jrg. 77, nr. 5. Eer, geweld en homoseksualiteit (artikel). Artikel over mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld en het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG).
 • Justitiële Verkenningen, september 2015, jrg. 41, nr. 4.Verboden liefdes. Themanummer van Justitiële Verkenningen over partnerkeuzen waarbij er grote ongelijkheid is tussen de partners en die daarom maatschappelijk afgewezen, ontmoedigd of zelfs verboden worden.
 • Blauw, politievakblad, augustus 2015. ‘Mijn belang ligt bij het dode kind.’ (artikel). Voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap becommentarieert de nieuwe richtlijn voor Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen (NODOK).
 • Augeo Magazine, 8 juli 2015. Seksueel geweld tegen kinderen: Een probleem van ons allemaal. Themanummer van Augeo Magazine, online tijdschrift over veilig opgroeien.
 • Jeugdbeleid, juni 2015. Zero tolerance-beleid kindermishandeling lijkt logisch. Oproep om wet- en regelgeving over kindermishandeling af te stemmen op de huidige beleidsuitgangspunten.
 • 3D Journaal, 27 mei 2015. Special over Veilig Thuis. Uitgave van het programma Gemeenten van de Toekomst van het Ministerie van BZK over rol, invulling van taken en samenwerkingspartners van Veilig Thuis.
 • De Volkskrant, 23 mei 2015. Mannen die klappen oplopen. Reportage van De Volkskrant over mannelijke slachtoffers van partnergeweld.
 • Movisies, relatieblad voor het sociaal domein, april 2015, nr. 23, p. 18-19. Verslag van een kenniscafé van Movisie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor sociale wijkteams. Sociale wijkteams: ga de meldcode gebruiken!
 • Secondant, platform en magazine voor maatschappelijke veiligheid, april 2015. Het landelijk programma ‘Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen’ wil kinderen beschermen tegen exploitatie. Ervaringen in een van de pilotgemeenten.
 • Mannenopvangmagazine, maart 2015 (digitaal tijdschriftnummer). De G4 Mannenopvang (een pilot van Stichting Wende, Stichting Arosa, Blijf Groep en Moviera) brengt het externe linkMannenopvangmagazine uit om het taboe op en de stigmatisering van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld te doorbreken en de noodzaak van opvang voor mannen te schetsen.
 • Blauw: politievakblad, januari 2015 (pagina 22-26). "De wurggreep van een minnaar". Reconstructie van een zedenzaak (artikel)
 • Tijdschrift voor Criminologie, december 2014. “Kinderpornorechercheurs en hun mentale weerbaarheid” (artikel). H. Sollie, N. Kop en M. Euwema. Hoe rechercheurs de impact van kinderpornografiezaken ervaren en daarmee omgaan.
 • TKM tijdschrift voor kindermishandeling, onderwijseditie, december 2014. TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: Onderwijseditie
 • Kind Magazine, Over 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag, november 2014. Kind Magazine
 • Huisarts en wetenschap, oktober 2014, Volume 57, Issue 10, pp 542-545. Kindermishandeling en de meldcode (artikel)
 • TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: Inzicht in ouderschap. Oktober 2014. TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: Inzicht in ouderschap
 • Huisarts en wetenschap, september 2014, Volume 57, Issue 9, pp 486-489. Waarom gaat ze niet gewoon weg? (artikel)
 • TKM tijdschrift voor kindermishandeling: zorgspecial, oktober 2014. TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: zorgspecial
 • TKM: speciale uitgave voor de kinderopvang, september 2014. TKM speciale uitgave voor de kinderopvang
 • Tijdschrijft voor veilgheid augustus 2014. (Vol. 13, issue 2, 3-23)Een evaluatie van de effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod
 • Blauw: politievakblad. 26 juli 2014 (pagina 40-43). Huiselijk geweld: Zelfs thuis niet veilig. J. Kaasjager.
 • het Tijdschrift voor de Politie jg 76, nr.6 (augustus 2014) p. 6-10. Dodelijke eerzaken in Nederland. J. Janssen en R. Sandberg.
 • Tijdschrift voor psychiatrie 56 (2014) 7, 439 - 447. "Gewelddadige vrouwen: een multi-centeronderzoek naar kenmerken van vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten". V. de Vogel, J. Stam, Y. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel
 • Huisarts en wetenschap. juli 2014. "Adolescent als getuige van huiselijk geweld". K. van Rosmalen-Nooijens
 • het Tijdschrift voor de Politie jg 76, nr. 4/5 (juli 2014) p. 6-10. Een integrale aanpak van seksuele uitbuiting. C. Stoffels en M. Goderie.
 • Blauw: politievakblad. 31 mei 2014 (pagina 44-46). "Stalking voorbode van geweld". Met checklist bij stalking.
 • Blauw: politievakblad. 26 april 2014 (pagina 28-31). "Kindermishandeling: Getuige is ook slachtoffer". Over checklist die door politie wordt gebruikt.
 • Opportuun: relatiemagazine van het OM. April 2014: pdf bestandThemanummer: Mensenhandel (pdf, 1,1 MB) (via om.nl)
 • TKM: tijdschrift voor kindermishandeling. december 2013. Speciale editie over huwelijksdwang.
 • Opzij 25 november 2013 (oorspronkelijk juli/augusutus 2013). "Iedereen kreeg de schuld, behalve de dader'" door Maaike Schoon
  Over een unieke fotorapportage over huiselijk geweld.
  Lees meer...
 • Huisarts en wetenschap Volume 56, Issue 9, September 2013. In de Rubriek "Spreekuur" bepreekt Sylvie Lo Fo Wong Partnergeweld
  Lees meer...
 • Proces Tijdschrift voor strafrechtspleging. In het augustus nummer is een artikel verschenen van Manon Hardeman naar de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Lees meer...
 • Justiële verkenningen. Jaargang 39 nummer 5 (augustus 2013) gaat over gender in recht en criminaliteit. Een van de artikelen van Janine Janssen en Ruth Sanberg bekijkt de genderrollen in het denken over eergerelateerd geweld. Genderaspecten in het Nederlandse beleid en (politiële) aanpak van gewelddadige eerzaken met voorbeelden van eerzaken met mannelijke slachtoffers. pdf bestandVolledige tekst van jaargang 39, 5 (pdf, 3 MB) (via website) externe linkWODC: Justitiële verkenningen
 • Secondant (Tijdschrift van het CCV) jaargang 27, aflevering 2, mei 2013, pag. 26-29. pdf bestand"De aanpak van huiselijk geweld in brabantse veiligheidshuizen. witte vlekken in Casusoverleggen." (pdf. 129 Kb) (via veiligheidshuizen.nl) Door Bas Vogelvang, Henk Hulsen, Robin Christiaan van Halderen en Collin Hoogeveen. In dit artikel wordt besproken: welke factoren in en rondom de casusoverleggen huiselijk geweld binnen de veiligheidshuizen in de provincie noordbrabant bevorderen of belemmeren de effectiviteit van deze overleggen?. zie ook oorspronkelijke verlag van het onderzoek
 • Blauw Het politievakblad, jaargang 9 , aflevering 8, 13 april 2013, pagina 28-31: "‘We forceren actie’: Het Veiligheidshuis in Venlo heeft huiselijk geweld als speerpunt gekozen. Driemaal per week bespreken gemeente, politie en hulpverlening alle casussen die rieken naar huiselijk geweld. ‘Misschien kunnen we het vanuit de zorg benaderen.’
 • Tijdschrift voor Veiligheid, aflevering 1 uit 2013 (pag. 37-51). Artikel "‘Een loverboy laat niet los’ Slachtoffers van loverboys in beeld" van Rianne Verwijs, Arnt Mein en Marjolein Goderie. In dit artikel wordt stilgestaan bij kenmerken en hulpbehoeften van slachtoffers van loverboys. De loverboymethode betreft een specifieke vorm van mensenhandel of jeugdprostitutie, maar moet − in tegenstelling tot het gangbare beeld − niet gezien worden als een nieuw fenomeen. Slachtoffers van loverboys vormen een brede groep, maar delen wel vaak bepaalde kwetsbaarheden. Meer inzicht is nodig in de onderliggende mechanismen voor herhaald slachtofferschap. Hiervoor is het noodzakelijk dat loverboyslachtoffers niet geïsoleerd worden gezien, maar worden beschouwd binnen een breder kader van nationale mensenhandel en jeugdprostitutie, waarbij erkenning bestaat voor hun specifieke kwetsbaarheden.[externe linkSamenvatting van dit artikel in het engels.
 • Tijdschrift voor Criminologie, aflevering 1 (maart) uit 2013. Samenvatting: externe link"Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies" van Bouke Wartna, Daphne Alberda en Suzan Verweij.
 • Praxis 27 november 2012. pdf bestandJokrien Braamhaar: Hulp bij partnergeweld: Haken en ogen aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Gevalsbeschrijving (pdf, 112 Kb) (via ggzvs.nl)
 • Medisch Contact, 25 september 2012 (jaargan9 2012, nr. 39). externe linkOuderenmishandeling uit de schaduw: Structurele screening kan stilzwijgen doorbreken. Hoewel ouderenmishandeling inmiddels op de maatschappelijke agenda staat, wordt het probleem toch nog vaak gebagatelliseerd – ook door de slachtoffers zelf. De lage status van ouderen speelt hierbij een rol. Structurele screening kan helpen.
 • Tijdschrift voor Veiligheid, aflevering 4 uit 2012 (pag. 34-50). Artikel "Zijn veiligheidshuizen effectief? Een onderzoek naar de stand van zaken" van Remco Mannak, Hans Moors en Jörg Raab. externe linkSamenvatting van dit artikel.
 • nrc.next 18 april 2012. externe linkNext checkt: ‘Eén op de twintig ouderen wordt mishandeld’. nrc.next komt tot de conclusie: Ongefundeerde uitspraak.
 • Sociale Vraagstukken, 13 februari 2012. externe linkHuisverbod. Preventie huiselijk geweld staat op laag pitje. Doordat het opstarten van de huisverbod-procedure in handen van de politie ligt, wordt het oorspronkelijke preventieve doel van het tijdelijk huisverbod niet bereikt.
 • Tijdschrift voor Criminologie, aflevering 1 uit 2011. "De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen". 
 • In Journal of Social Intervention: The
 • ory and Practice (aflevering 3 uit 2011 (Vol. 20, pagina 59-76) is een artikel verschenen van Sietske Dijkstra onder de titel: "Slaan uit macht en uit onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen". Het is een verslag van een werkbezoek, afgelegd in september 2010, aan een drietal projecten gericht op de behandeling van mishandelende mannen in Minnesota, Amerika. (externe linksamenvatting; pdf bestandvolledige tekst (pdf, 89 KB) via journalsi.org))
 • In Jeugd en Co. van augustus 2011 (jaargang 5,  nr. 5) is een artikel verschenen van Dana Ploeger: Sign of Safety: nuttig maar niet gemakkelijk. Vijf uitdagingen. (externe linkMeer informatie)
 • In Gezinstherapie Wereldwijd (2011, Vol. 22, p. 289-322) is een artikel verschenen van Jouriles et. al. naar de effecten van het Project Support (ondersteuning van kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld). Het is een vertaling van Jouriles, E.N., McDonald, R., Rosenfield, D., Stephens, N., Corbitt-Shindler, D., & Miller, M.C. (2009). Reducing conduct problems among children exposed to intimate partner violence: A randomized clinical trial examining effects of Project Support. Journal of Consulting and Clinical Psychology 77 (4), 705-717.
 • Justiële verkenningen. Jaargang 36 nummer 8 (december 2010) is geheel gewijd aan huiselijk geweld. Artikelen: H. van Veen en S. Bogaerts: Het landelijk onderzoek huiselijk geweld 2010: de methode en de belangrijkste resultaten; Renee Römkens: Omstreden gelijkheid: over de constructie van (on)gelijkheid van vrouwen en mannen in partnergeweld; L. van der Knaap en S. Bogaerts: Mannen en vrouwen als plegers van huiselijk geweld; P. van der Valk Strafrecht en huiselijk geweld; K. van de Vaan en A. Schreijenberg: Bij bedreiging ingrijpen: de wet tijdelijk huisverbod in de praktijk; B. Tierolf: Trauma's bij kinderen als gevolg en huiselijk geweld; F. Koenraadt en M. Liem: Fataal huiselijk geweld: doding van eigen kind, partner of ouder; J. Janssen: Overeenkomsten en verschillen tussen huiselijk en eergerelateerd geweld; C. de Kogel M. Kromhout en M. Smit: Maatschappelijke preventie van eergerelateerd geweld. pdf bestandVolledige tekst van jaargang 36, 8n (pdf, 2,02 MB) (via website) externe linkWODC: Justitiële verkenningen
 • Psy: over geestelijke gezondheid en verslaving. Verschenen in nummer 4 (april) van 2010 een artikel van pdf bestandStef van Delft: Spoedhulp bij huiselijk geweld (pdf, 106 Kb) (website Psy)
 • Bijblijven: Tijdschrift Praktische Huisartsengeneeskunde (Bohn Stafleu van Logum) externe linkThemanummer huiselijk geweld (2009) 25 (5).
 • Opportuun: tijdschrift voor het openbaar ministerie. Thema: huiselijk geweld (jrg. 13, nr. 5, mei 2007)

Nieuwbrieven

 • OxO bulletin (Opvang en Oggz) van de Academische werkplaats Opvang x Oggz.
  Het pdf bestandderde OxO bulletin (Opvang en Oggz) (pdf, 2,96 MB) (via werkplaatsoxo.nl). Najaar 2009, staat vrijwel geheel in het teken van kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Judith Wolf beschouwt in 'De verdieping' de kwaliteit van leven van kinderen in de opvang. In 'De verbinding' komen twee medewerkers uit de opvang aan het woord en Carinda Jansen beschrijft de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Vanzelfsprekend vindt u in dit bulletin ook de stem van de kinderen zelf. Klik op de afbeelding om rechtsreeks naar het bulletin te gaan