Kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten' verlengd

De geldigheid van het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten' en bijbehorende zelfscan is met onbepaalde tijd verlengd. Hier hebben de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid in februari mee ingestemd.

Het gaat hier om veiligheid in afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld en kindermishandeling). Vormen van huiselijk geweld zijn kindermishandeling, ouderenmishandeling, schadelijke traditionele praktijken zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang, partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen (ook psychische mishandeling en stalking).

Besluiten VNG-commissies
In november 2019 stelden de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten en bijbehorende zelfscan vast. Besloten werd tot een geldigheid tot en met december 2021. Na consultering van de ambtenaren en de wethouders van de centrumgemeenten vrouwenopvang hebben deze commissies in februari 2022 ingestemd met:

  • Het voorstel om de geldigheid van dit kwaliteitskader (en bijbehorende zelfscan) met onbepaalde tijd te verlengen en om elke 2 jaar te beoordelen of actualisatie nodig is.
  • Het voornemen van het VNG-bureau om in de tweede helft van dit jaar te starten met de evaluatie en actualisatie van het kwaliteitskader.

Vervolgproces
In overleg met de mede-opdrachtgevers van het programma Geweld hoort nergens thuis en het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (de ministeries van VWS en J&V) bepaalt de VNG wanneer de evaluatie en actualisatie van het kwaliteitskader worden opgepakt. Bij deze actualisatie worden gemeenten, de Associatie Wijkteams en andere relevante partijen betrokken. Ontwikkelingen inzake het toekomstscenario, toegang, en andere relevante trajecten worden hierin meegenomen.

Bron: vng.nl