Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Actieplan Geweld 2012: gemeente Eindhoven

01-12-2011

De gemeente Eindhoven heeft in haar beleidskader 2010-2013 de aanpak van geweld tot één van haar negen prioriteiten benoemd. Binnen de aanpak van geweld valt het aandachtsveld relationeel geweld en overig geweld.

In het beleidskader 2010-2013 zijn er ten aanzien van de aanpak van geweld twee doelstellingen geformuleerd:

  • De vermindering van het aantal geweldsdelicten
  • Een afname van de negatieve impact bij en een versterking van de zelfredzaamheid van geweldsslachtoffers

Deze doelstellingen zijn in het beleidskader geoperationaliseerd als SMART doelstellingen waarbij de gemeente streeft naar het behalen van de volgende twee doelstellingen in 2013:

  • Huiselijk geweld: percentage recidive reduceren + percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties verhogen
  • In 2013 bedraagt de geweldsratio (verhouding aantal OM verdachten voor mishandeling en bedreiging en de aangiften bij de politie voor deze feiten) 60 procent.

Voortvloeiend uit het beleidskader worden ieder jaar actieplannen vastgesteld door het college van B&W. In deze actieplannen staan de projecten en activiteiten die moeten leiden tot de strategische doelstellingen zoals verwoord in het beleidskader.

Alvorens in te gaan op de acties voor het komende jaar zal teruggeblikt worden op het actieplan van 2010-2011. Er wordt gekeken naar de stand van zaken van de acties en maatregelen en er wordt aangegeven of het actiepunt komend jaar nog een eventueel vervolg zal krijgen. Na de terugblik zal in hoofdstuk drie ingegaan worden op de acties voor het komende jaar. Allereerst wordt daarbij een uiteenzetting gegeven van de doelstellingen, beleidsthema’s en bijbehorende deelthema’s.

Vervolgens worden aan ieder deelthema afzonderlijke aspecten gekoppeld. De aspecten die in 2012 centraal staan worden verder uitgewerkt waarbij concreet wordt aangegeven wat het komende jaar gaat gebeuren. Tot slot wordt ingegaan op de actoren die betrokken zijn bij dit beleid, de beleidsmatige inbedding van het actieplan en de begroting van de genoemde acties en maatregelen.

pdf bestandDownload Actieplan Geweld 2012: gemeente Eindhoven (pdf, 121 Kb)