Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Bouwstenen van een lerend systeem

23-02-2015

Professionalisering van wijkteams jeugd en gezin.

In deze handreiking staat de nieuwe aanpak van jeugd- en gezinsprofessionals centraal, met name de wijze waarop ze zich die aanpak eigen maken. De aanpak is geënt op de Amsterdamse situatie, maar is ook bruikbaar buiten de stad en regio.

Acht bouwstenen

Deze publicatie bestaat uit acht bouwstenen voor sociale wijkteams:
1. Samenstellen en vormen van lerend team.
2. Eigen maken van de opdracht.
3. Delen van visie en invullen van kader.
4. Realiseren van cultuuromslag.
5. Onderhouden en vernieuwen van vakmanschap.
6. Leren werken vanuit eigen kracht.
7. Zorgen voor veiligheid.
8. Monitoren en zelfmonitoren.

Methodisch werken

Bouwsteen 3 gaat in op methodisch werken. Zo wordt gesteld dat jeugd- en gezinsteams, gezien hun opdracht om aan de voorkant van de zorg te werken, niet één specifieke methodiek zullen gebruiken. Het zal veelal gaan om meerdere programma’s, werkwijzen en instrumenten die bekend staan als bewezen interventies dan wel beloftevolle voorbeelden. Dit kan variëren van motiverende gespreks-voering, benutten van de eigen kracht en het sociale netwerk van gezinnen, samenwerken met gezin en omgeving, structuur geven aan en duidelijk zijn over de begeleiding, tot het toepassen van erkende methodieken en interventies.
Om te kijken of methodieken en programma’s effectief zijn op de (nieuwe) manier waarop wijkteams ze inzetten, is het van belang de resultaten te blijven monitoren.

Veiligheid

Bouwsteen 7 betreft het zorgen voor veiligheid. Het principe van eigen kracht lijkt te botsen met de zorg voor veiligheid van kinderen. Het wijkteam legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van ouders en ziet tegelijkertijd toe op het veilig opgroeien in een gezin. Die spagaat veronderstelt niet alleen individuele professionele kwaliteiten, maar ook vakkundig teamoverleg, externe consultatie en zorgvuldige besluitvorming in een veilige teamcultuur. De handreiking gaat in op verschillende manieren om zicht te krijgen en te behouden op de veiligheid van kinderen/jongeren, zoals de inzet van de Veiligheidscheck en de methode Signs of Safety.

pdf-bestandBouwstenen van een lerend systeem. Professionalisering van wijkteams jeugd en gezin (pdf-bestand, 807 KB, via verwey-jonker.nl)


Naber, P., Goor, R. van. M.m.v. Bos, L. van den, Heerebeek, M. van en Pels, T. (2014). Bouwstenen van een lerend systeem. Professionalisering van wijkteams jeugd en gezin. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
Deze publicatie is een gezamenlijk product van Hogeschool InHolland en het Verwey-Jonker Instituut.