Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Collectieven tegen kindermishandeling, bestuurders vertellen

26-01-2017

Bestuurders vertellen over hun verbeteragenda

Het Collectief tegen Kindermishandeling is een programma van VNG en de ministeries van VWS, VenJ en OCW. Onder de paraplu van het landelijke programma zijn in zes gemeenten Collectieven tegen Kindermishandeling gevormd. Deze zijn voortgekomen uit het Actieplan Kinderen Veilig (2013) van de ministeries van VWS en V&J. Ze hebben elk een verbeteragenda opgesteld. De collectieven zijn opgericht om obstakels die wijkcoaches, leerkrachten, jeugdwerkers en anderen ervaren, weg te nemen. Dit moet leiden tot lessen en aanbevelingen voor alle gemeenten.

Verbeterplannen

De Collectieven tegen Kindermishandeling zijn opgericht in Amsterdam, Rotterdam, Heerlen, Leeuwarden/Weststellingwerf, Dordrecht en in Arnhem. In alle verbeterplannen is veel aandacht voor een betere samenwerking met het onderwijs en met de strafrechtketen (politie, justitie en de rechterlijke macht). Het gaat daarbij om aspecten als bewustwording en signaleren.
Een ander terugkerend actiepunt in de collectieven is het verbeteren van de verbinding tussen zorg, straf en bestuurlijke maatregelen. Plegers van geweld zijn vrijwillig vaak niet te motiveren voor behandeling, terwijl psychiatrische afwijkingen of verslaving een grote bedreiging vormen voor de kinderen in het gezin. Op uiteenlopende manieren krijgen de collectieven de verschillende disciplines samen aan tafel.

Wethouders aan het woord

In deze publicatie vertellen bestuurders over de succesfactoren van het collectief in hun plaats:

  • Wethouder Kukenheim (Amsterdam) ‘Kijk verder dan alleen naar signalen van kinderen’.
  • Verbeteraanpak Arnhem ‘Interactie tussen omgeving kind en wijkteam versterken’.
  • Wethouder Rik van der Linden (Dordrecht): ‘Duidelijk afspreken wie verantwoordelijkheid neemt’ .
  • Wethouders Thea Koster (Leeuwarden) en Frans Kloosterman (Weststellingwerf): ‘Onderbuikgevoel bespreekbaar maken door klimaat van vertrouwen’.
  • Vertrouwen op professional kernbegrip in Heerlense aanpak: ‘Niet de protocollen, maar het kind centraal’.
  • Wethouder Hugo de Jonge (Rotterdam) over betere aanpak kindermishandeling: ‘We zijn verantwoordelijk, er wordt op ons gerekend’.

Download

pdf-bestandCollectieven tegen Kindermishandeling: samen het verschil maken (via www.vng.nl) (pdf-bestand, 2,4 MB, via vng.nl)


Collectieven tegen kindermishandeling: samen het verschil maken. (2017). Den Haag: VNG.