Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

De zorg waar ze recht op hebben

05-05-2015

Eerste van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan en zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders bij alle denkbare opgroei-, opvoed- en ondersteuningsproblemen. De decentralisatie betreft alle jeugdtaken die voorheen bij het rijk, de provincies of de gemeente lagen, of die binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (ZvW) vielen. Deze taken zijn:

 • de preventieve jeugdhulp;
 • de vrijwillige, ambulante jeugdhulp (voorheen jeugdzorg);
 • de uitvoering van alle kinderbeschermingsmaatregelen (jeugdbescherming);
 • de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
 • de jeugdreclassering;
 • de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen (jeugd-GGZ);
 • de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB), een (lichte) somatische aandoening, lichamelijke beperking of chronische ziekte.

Hoe richten gemeenten de jeugdhulp in?

De decentralisatie betekent dat de Nederlandse gemeenten vanaf 2015 zelf bepalen hoe het jeugdhulpsysteem lokaal is ingericht. De Kinderombudsman acht het onwenselijk dat daardoor grote kwaliteitsverschillen ontstaan. In 2015 onderzoekt de Kinderombudsman drie keer in hoeverre de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp in gemeenten op orde is.

Uit het voorliggende onderzoek blijkt dat sommige dingen goed gaan, maar dat andere kwesties nog niet goed geregeld zijn. Enkele punten uit het onderzoek:

Wat gaat goed?

 • Veruit de meeste jongeren en ouders ervaren continu├»teit van jeugdhulp;
 • Er zijn geen grote jeugdhulpgaten aan het licht gekomen in het eerste kwartaal;
 • Gemeenten lijken transitieproblemen snel aan te pakken.

Wat gaat niet of minder goed?

 • De diversiteit aan wijkteams illustreert dat de jeugdhulp nog een experiment is;
 • Zorg over de toegankelijkheid van de jeugdhulp voor nieuwe toetreders;
 • Nog niet alle gemeenten hebben hun jeugdhulpgebruikers in beeld;
 • Wijkteams zoeken complexe balans tussen het aanspreken van eigen kracht en het bewaken van de veiligheid;
 • Verontrustende signalen over onvoldoende deskundigheid in wijkteams;
 • Gemeenten monitoren nog slechts mondjesmaat op de kwaliteit van de jeugdhulp.

Download het rapport

pdf-bestand De zorg waar ze recht op hebben. Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie (Pdf-bestand 1,46 MB, via www.dekinderombudsman.nl)


Baillieux, C. Heuvel, A. van den, Jong, M. de, Kleinjan-Van Zwet, M.M., Mobach, C.E., Pons, K. (2015). De zorg waar ze recht op hebben. Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. Deelrapport 1 van 3. Amersfoort: BMC Onderzoek.
In opdracht van de Kinderombudsman.