Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

De zorg waar ze recht op hebben - derde onderzoek

21-03-2016

Derde van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

In deze derde rapportage gaat de Kinderombudsman in op de stand van zaken in de jeugdhulp, een jaar na de invoering van de Jeugdwet. Conclusie is dat de Jeugdhulp nog niet op orde is.

Samenwerking

De expertise bij de wijkteams lijkt nog steeds niet op orde. Huisartsen, Veilig Thuis-medewerkers en jeugdhulpaanbieders ervaren een gebrek aan kennis en kunde bij de wijkteams. Samenwerking tussen wijkteams en ketenpartners komt moeizaam tot stand. De kaders (routes, samenwerkingsafspraken, inschakelen van specialistische expertise, besef wanneer je expertise erbij moeten halen e.d.) zijn nog niet overal duidelijk uitgekristalliseerd.

Toegang

De toegang tot zorg is voor kinderen en hun ouders die nieuw zijn in het jeugdhulpsysteem soms nog moeilijk te vinden. Gemeenten maken weinig gebruik van de beschikbare kennis over de verschillende wijken en van bewoners en vrijwilligers. Het risico is dat kinderen met problemen onopgemerkt blijven. Wanneer de toegang eenmaal gevonden is, hebben sommige ouders moeite om de meest passende zorg te vinden. Niet alle verwijzers (huisartsen en wijkteams) hebben het complete hulpaanbod in beeld, waardoor ouders en professionals veel zelf uit moeten zoeken.

Veiligheid

Grote zorgen zijn er om kinderen in onveilige situaties. Door onduidelijke samenwerkingsafspraken tussen wijkteams en Veilig Thuis worden kinderen mogelijk te laat opgemerkt of worden meldingen niet goed opgepakt. Bovendien zorgt een gebrek aan communicatie en vertrouwen in elkaars deskundigheid, voor het niet tijdig op- en afschalen van de hulpverlening. Daarnaast vindt de Kinderombudsman de wachtlijsten bij Veilig Thuis verontrustend.

Bekostiging

De gehanteerde bekostigingsstructuren hebben een negatieve invloed op het leveren van passende hulp. In sommige gevallen heeft dit ertoe geleid dat bepaalde zorg helemaal niet meer geboden wordt of dat de zorg aan kinderen (tijdelijk) is stopgezet tot er weer budget beschikbaar is.

Wachtlijsten

Ontwikkelingen die direct het gevolg zijn van de decentralisatie, dragen bij aan het voortbestaan van wachtlijsten in de toegang tot jeugdhulp, bij (specialistische) jeugdhulpaanbieders en Veilig Thuis-organisaties. Bekostigingsstructuren, onbekendheid met het totale jeugdhulpaanbod en een gebrek aan vertrouwen waardoor niet tijdig wordt doorverwezen, liggen hieraan ten grondslag.

Tevredenheid

De hierboven gesignaleerde knelpunten zijn van invloed op de tevredenheid van kinderen en ouders met de ontvangen hulpverlening. De inrichting van het systeem en de daarin geconstateerde gebreken zorgen voor ontevredenheid. Het lange wachten op de start van de hulpverlening en veranderingen in de bestaande hulpverlening hebben geleid tot een daling in de algehele tevredenheid met de jeugdhulp. Jongeren en hun ouders zijn echter nog altijd positief over hun hulpverlener en tevreden met de ontvangen hulpverlening.

De Kinderombudsman doet diverse aanbevelingen om de knelpunten tegen te gaan.

Download

pdf-bestandDe zorg waar ze recht op hebben. Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. Deelrapport 3 van 3 (pdf-bestand, 2,73 MB, via kinderombudsman.nl)


Jong, A.G. de, Kooi, J.B. van der, Baracs, M.N., Baillieux, C. , Farla, G., Heuvel, A. van den, Kleinjan-Van Zwet, M.M., Meys, N.M., Mobach, C.E., Pons, K., Jong, M. M. de (2016). De zorg waar ze recht op hebben. Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. Deelrapport 3 van 3. Amersfoort: BMC Onderzoek.
In opdracht van de Kinderombudsman.