Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel

14-04-2015

Rapport van de commissie Lenferink in opdracht van de VNG en Federatie Opvang.

Mensenhandel kan veel verschillende vormen aannemen. Iedere gemeente in Nederland kan geconfronteerd worden met een van de vele vormen van gedwongen arbeid en vrijheidsverlies van vrouwen, mannen en kinderen. Zowel in de seksindustrie als daarbuiten, zowel Nederlandse burgers, EU-burgers als mensen van buiten de Europese Unie.

Nieuwe wetgeving

De vraag naar de rol die gemeenten (kunnen) spelen en hoe zij hun verantwoordelijkheden kunnen invullen, is vanwege de decentralisaties des te meer aan de orde. Denk aan de transitie van de Wmo en Jeugdwet per 1 januari 2015, maar ook andere wet- en regelgeving betreffende voorzieningen, zoals de Wwb/Participatiewet en de Huisvestingswet.

Een gezamenlijke commissie, bestaande uit gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van instellingen voor zorg en opvang van slachtoffers mensenhandel, hield zich bezig met deze problematiek. Dit gebeurde op initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Federatie Opvang.

RegioAanpak Veilig Thuis

De opdracht van de Commissie vloeit voort uit het landelijk programma RegioAanpak Veilig Thuis (aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling). Daarbinnen is een goede borging van de opvang van specifieke groepen een aandachtsgebied. Denk daarbij aan eergerelateerd geweld, mannenopvang en slachtoffers mensenhandel.

Probleemstelling

Centrale probleemstelling was hoe het geheel van de opvang van slachtoffers van mensenhandel zo georganiseerd kan worden dat optimaal gebruik gemaakt wordt van aanwezige (specialistische) kennis en kunde; vanuit een kostenefficiënte organisatie; waarbij alle gemeenten hun verantwoordelijkheid kunnen invullen.

Visie

De Commissie schetst het probleem en besluit met een visie op de rol van gemeenten bij de opvang en zorg van slachtoffers van mensenhandel en hoe deze ingevuld zou kunnen worden. Ingegaan wordt op de volgende aandachtspunten:

  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Zorg, opvang en deskundigheid
  • EU-burgers en ‘Derdelanders’
  • Samenwerking, afstemming en zorgcoördinatie
  • Centraal registratiepunt
  • Verantwoordelijkheden Rijk
  • Financiering en een gezamenlijk financieel arrangement

pdf-bestandGemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel (Pdf-bestand 1,7 MB, via vng.nl)


Smit, C. (2015). Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Den Haag: VNG.