Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Brief VNG aan parlement

14-03-2012

Over de plannen van de Staatssecretaris van VWS om geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) te bestrijden.

Bezwaren

De brief van de staatssecretaris met haar visie op Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)(28345, nr. 117)is voor gemeenten belangrijk omdat die brief een aantal ingrijpende wijzigingen aankondigt in het huidige stelsel van vrouwenopvang en de keten van huiselijk geweld.
Er is overleg gevoerd met het ministerie van VWS over wat nodig is om te komen tot verbetering van de aanpak van GIA. De VNG is het niet met alle aangekondigde punten eens die de staatsecretaris in haar brief aankondigt. Met name wordt bezwaar gemaakt tegen het uitbreiden van het compensatiebeginsel.
Een aantal aangekondigde maatregelen uit de brief hebben grote gevolgen voor gemeenten en zullen we dus op de voet volgen. Het gaat dan o.a. om:

 • het aanpassen van definities in de wet
 • het uitwerken van het compensatiebeginsel in de Wmo voor dit beleidsterrein
 • de herverdeling van de middelen uit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang

Regiovisies en flexibilisering

De VNG wil een aantal punten wel oppakken:

 • Het ontwikkelen van regiovisies door de 35 centrumgemeenten; deze regiovisies brengen in beeld hoe een centrumgemeente, samen met de kleinere regiogemeenten, dit beleidsterrein vorm geeft.
 • Het flexibiliseren van het systeem; hierdoor willen we bereiken dat kleine groepen, waarvoor een specialistische aanpak nodig is, en nieuwe groepen door het systeem worden opgevangen.
 • Nauwere samenwerking tussen de keten van huiselijk geweld en die van kindermishandeling.

Op deze punten neemt de VNG graag het voortouw, waarbij wij de stakeholders graag betrekken (FO, MO-groep, GGD Nederland en cliƫntvertegenwoordigers). De VNG streeft daarbij naar een gedragen
aanpak onder alle gemeenten. Wij rekenen erop dat het overleg met VWS over deze aanpak tot een effectieve aanpak leidt.

Uitgangspunten

Vijf uitgangspunten, opgesteld samen met de Federatie Opvang:

 1. Veiligheid staat voorop; hiermee hangt samen dat er landelijke toegang moet zijn en een variatie aan veiligheidsniveaus (groen/oranje/rood).
 2. Nadruk op preventie. Vroeg reageren en vooral ook inzetten op kinderen. Wij voorzien dat aanpak kindermishandeling en bestrijding van geweld in afhankelijkheidsrelaties steeds meer een integraal beleidsterrein gaan worden. Met gevolgen voor AMK en SHG.
 3. Hulp zoveel mogelijk ambulant: dat betekent benutten van het Huisverbod, AWARE en andere technische ontwikkelingen. Is ook veel beter voor eventuele kinderen.
 4. Hulp zoveel mogelijk in de eigen woonplaats/centrumgemeente; nu worden de meeste cliƫnten van de Vrouwenopvang overigens al in de eigen omgeving opgevangen, maar dit hoort een gedragen uitgangspunt te zijn.
 5. Systeemaanpak. Dat betekent ook aandacht voor kinderen en dader en dat ook nog eens op elkaar afgestemd.

pdf bestandDe volledige brief: Geweld in afhankelijkheidsrelaties (pdf, 504 Kb) (via