Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Inventarisatie Beleid Ouderenmishandeling bij Centrumgemeenten

16-02-2015

De staatssecretaris van VWS heeft toegezegd om in 2014 opnieuw een inventarisatie uit te voeren naar de wijze waarop de centrumgemeenten vrouwenopvang de aanpak en preventie van ouderenmishandeling vormgeven. Met deze informatie wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Deze inventarisatie wil een actueel beeld schetsen van het beleid van de centrumgemeenten op het gebied van ouderenmishandeling, van de voortgang en ontwikkeling binnen de gemeenten sinds 2012. In 2012 is eveneens een beleidsinventarisatie uitgevoerd onder de centrumgemeenten. De huidige inventarisatie is een vervolgmeting op de in 2012 uitgevoerde inventarisatie.

Aanpak in stroomversnelling

De aanpak voor ouderenmishandeling is in een stroomversnelling geraakt door extra middelen die worden ingezet en door de landelijke aandacht voor ouderenmishandeling via de publiekscampagne ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’.

Beleidsmatige inbedding

De beleidsmatige inbedding van ouderenmishandeling ligt binnen het bredere onderwerp huiselijk geweld. Alleen is die inbedding nu grotendeels geformaliseerd in regionale beleidsvisies. In 2014 heb-ben vrijwel alle centrumgemeenten ouderenmishandeling beleidsmatig verankerd. In 2012 was dat het geval bij twee derde van de gemeenten. Ook is het onderwerp ouderenmishandeling in veel gemeenten verder uitgewerkt in gemeentelijk beleid, zoals het Wmo-uitvoeringsplan.
In 2014 wordt veel vaker de verbinding met andere beleidsvelden gelegd, met name mantelzorg en in mindere mate met eenzaamheid en isolement.

Inzicht in omvang

Het aantal meldingen in vrijwel alle gemeenten neemt toe als gevolg van een grotere bewustwording bij professionals. Dat betekent echter niet dat daarmee een goed inzicht is in de omvang van de problematiek. Dat inzicht wordt als beperkt tot redelijk ervaren.

Aandacht voor verschillende vormen van ouderenmishandeling

Er is meer focus op de verschillende vormen van ouderenmishandeling, waarbij de aandacht voor financiële uitbuiting (onder impuls van het Actieplan Ouderen in Veilige Handen) groeiende is. Ook wordt meer bewust omgegaan met het verschil tussen ouderenmishandeling in de professionele en in de huiselijke omgeving ten opzichte van 2012. Daarin maken de centrumgemeenten bewust verschil-lende keuzes.

pdf-bestandInventarisatie Beleid Ouderenmishandeling bij Centrumgemeenten (pdf-bestand, 636 KB, via rijksoverheid.nl)


Berg, Y. van den, Hoogenbosch, J, Kruijt, T. (2015). Inventarisatie Beleid Ouderenmishandeling bij Centrumgemeenten. Den Haag: B&A BV.
In opdracht van het Ministerie van VWS, Actieplan Ouderen in Veilige Handen