Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

13-06-2013

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met veranderingen op het gebied van het beleid inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze publicatie worden de belangrijkste elementen (wettelijk traject, inanciële aspecten, regionale context, ondersteuning en planning) naast elkaar gezet.

Stelselherziening geweld in huiselijke kring/“Regio aanpak veilig thuis”

Het huidige stelsel vrouwenopvang wordt vernieuwd en verbeterd. Gemeenten nemen vanaf 2015 gezamenlijk de volle verantwoordelijkheid voor de aanpak van geweld in huiselijke kring (preventie, opvang & bescherming, herstel en nazorg). Een regioaanpak voor geweld in huiselijke kring zorgt er voor dat de essentiële onderdelen stevig zijn verankerd in het beleid van àlle gemeenten. De centrumgemeenten spelen hierin een coördinerende rol.
De verantwoordelijkheid van gemeenten voor de vrouwenopvang staat beschreven in de Wmo. Deze passage zal explicieter worden gemaakt (aanpassing prestatieveld, opname van brede definitie slachtoffers geweld in huiselijke kring).
De 35 centrumgemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering voor hun taken op het gebied van de vrouwenopvang, waaronder ook het Steunpunt huiselijk geweld. Twee veranderingen: een nieuwe verdeelmodel en de nu landelijke financiering voor bepaalde doelgroepen gaat ook naar de gemeenten.
Het landelijke programma RegioAanpak Veilig Thuis (http://regioaanpakveiligthuis.nl) ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van regionale beleidsplannen o.a. door een handreiking, en onderzoek naar de criteria om te bepalen welke mensen centraal, op één of enkele plekken in het land, op te vangen, een voorstel voor de financiering van de(ze) (opvang)voorzieningen en kwaliteitseisen.
moeten worden.

Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (wet Meldcode)

Vanaf 1 juli 2013 zijn organisaties in gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitieverplicht om over een meldcode te beschikken. De Wet ‘verplichte meldcode’ verplicht organisaties om over een meldcode te beschikken. Verder wordt het verplicht om de kennis en het gebruik van de meldcode bij medewerkers te bevorderen. Professionals met een beroepsgeheim krijgen een meldrecht voor huiselijk geweld (conform het meldrecht voor kindermishandeling). De samenwerking tussen het AMK en SHG wordt wettelijk verplicht.
De centrumgemeenten vrouwenopvang blijven (met de invoering van de Wet ‘verplichte meldcode’) verantwoordelijk voor het organiseren van een Steunpunt Huiselijk Geweld (totdat er een AMHK komt). Alle gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat organisaties in de sectoren maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang over een meldcode beschikken.
Om organisaties te ondersteunen bij de implementatie van een meldcode in de eigen organisatie is een toolkit ontwikkeld. Sinds 2010 wordt jaarlijks een campagne gehouden om organisaties te informeren over de aankomende verplichting en de toolkit. Daarnaast financiert VWS het zgn. SHG-project voor de implementatie van de Wet meldcode. De Federatie Opvang, GGD Nederland , MOgroep en Jeugdzorg
Nederland hebben een format voor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de samenwerking tussen AMK’s en SHG’s op regionaal niveau te structureren en stimuleren.

Het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)

(onder voorbehoud)
Het kabinet heeft het voornemen dat per 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk worden voor het realiseren en in stand houden van een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) worden samengevoegd tot één organisatie. De schaalgrootte van het AMHK zal worden bepaald door de gemeenten/VNG. Deze bundeling van AMK en SHG is nodig zodat burgers en professionals weten waar ze terecht kunnen en om een integrale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te bevorderen.
De Wet Maatschappelijke ondersteuning zal daartoe worden aangepast en loopt mee in het wetstraject van de nieuwe Jeugdwet.
Voor dit traject komt ook een nieuw verdeelmodel. Eind 2013 moet bekend zijn welke functies op bovenlokaal niveau zullen worden ingericht.
Het Transitiebureau jeugd van VWS, VenJ en VNG ondersteunt gemeenten bij de decentralisatie van de jeugdzorg, waar de aanpak van kindermishandeling onderdeel van is.

pdf-bestandFactsheet Landelijke ontwikkelingen kindermishandeling en huiselijk geweld (pdf-bestand, 538kB) (via www.voordejeugd.nl)