Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Manifest stop huiselijk geweld

13-05-2014

Oproep voor een fundamentele aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland.

Begeleidende brief

Beste collega’s in het werkveld voor slachtoffers en daders van huiselijk geweld,

We staan in Nederland aan de vooravond van een belangrijke transitie naar de gemeenten, onder andere wat betreft de verantwoordelijkheid voor de aanpak van huiselijk geweld (kindermishandeling, relationeel geweld, ouderenmishandeling, etc.) Elke gemeente of regio zal vanaf 1 januari 2015 een AMHK dienen te hebben. Ondergetekenden hebben een Manifest opgesteld waarin we ervoor pleiten de transitie te gebruiken als moment van transformatie. Op twee bijeenkomsten in januari en februari 2014, is hierover onder andere op initiatief van Movisie, met een groot aantal professionals gesproken. Wij vinden het belangrijk om NU een signaal af te geven aan de politiek (Tweede kamer en VNG). Op 15 mei is het Algemeen Overleg Kindermishandeling in de Kamer. Het nieuwe handelingsprotocol AMHK geeft goede breed gedragen algemene richtlijnen en kaders, zoals de systeemgerichte aanpak. Voor de zo gewenste transformatie is dat echter niet voldoende.

Wij hopen op snel heel veel handtekeningen, in het belang van de veiligheid in gezinnen in Nederland!

Wilt u dit manifest met ons ondertekenen?

Stuur dan per omgaande (bij voorkeur voor woensdag 14 mei 12.00 uur) o.v.v. ‘’Manifest’’ uw naam (titel), uw functie en uw organisatie (indien u namens organisatie mag ondertekenen) naar: avanderhoek@fierfryslan.nl

Tevens willen wij u verzoeken dit manifest breed te verspreiden.

Namens de werkgroep Landelijk Kwaliteitskader,
Prof. dr. Corine de Ruiter, Hoogleraar Forensische Psychologie Universiteit Maastricht en initiatiefnemer Veilige Haven
Drs. Anke van Dijke, Directie/Raad van Bestuur Fier
Drs. Janet van Bavel, Manager MDC-K Haarlem en Kinder en Jeugdtraumacentrum Haarlem
Drs. Sander van Arum, Orthopedagoog/ psychotherapeut, Hoofd behandelzaken de Waag Nederland
Gerrianne Rozema, Manager Steunpunt Huiselijk Geweld – Family Justice Center Midden-Brabant

pdf bestandManifest Stop huiselijk geweld (pdf, 4,2 MB) (via fierfryslan.nl)