Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Multidisciplinaire aanpak complexe problematiek, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

20-05-2015

Notitie in het kader van de uitvoeringsagenda voortkomend uit de brief “kwaliteitsimpuls DU/VO Vrouwenopvang”.

In deze brief spraken de centrumgemeenten VO met de staatssecretaris af dat zij het initiatief zullen nemen om te komen tot een landelijk dekkende infrastructuur voor een multidisciplinaire aanpak voor slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld.

Advies Movisie en Nji

Movisie en NJi hebben geadviseerd over vier punten:

1.waaruit zou de infrastructuur voor een multidisciplinaire aanpak (op bovenlokaal niveau) moeten bestaan?
2. wat is het schaalniveau van die infrastructuur?
3. welke kosten moeten worden gemaakt die niet ten laste te brengen zijn van (reguliere0 andere financieringsstromen?
4. wie zijn betrokken partners in die infrastructuur en wat zouden de kwaliteitscriteria moeten zijn.

Behoeftepeiling Veilig Thuis

Op grond van dit advies en een behoeftepeiling onder alle 26 Veilig Thuis regio’s, volgt een concept van de gevraagde landelijk dekkende infrastructuur die bestaat uit de twee lagen die in het advies van Movisie en NJi worden gepresenteerd.

Vervolgens wordt het concept, in overleg met de ambtenaren van de centrumgemeenten, tot een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de wethouders van de centrumgemeenten en gaat dan ter besluitvorming naar de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn.

pdf-bestandAdvies van Movisie en NJi i.s.m. Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis, inclusief de beslispunten die aan het wethoudersoverleg zijn voorge-legd (Pdf-bestand 508 kB, via vng.nl)


Pattje, W. (2015). Notitie Stramien ‘Multidisciplinaire aanpak complexe problematiek, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Utrecht: NJi en Movisie.
Op verzoek van het programma Doorontwikkeling Veilig Thuis van de VNG.