Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Notitie niet-wettelijke taken AMHK

09-05-2014

Adviserende notitie van het VNG Ondersteuningsprogramma AMHK over taken die niet behoren tot de wettelijke takenvan het AMHK, maar die nu uitgevoerd worden door het huidige AMK of SHG.

Doel van deze notitie is om gemeenten te adviseren over de niet-wettelijke taken door inzicht te geven in de inhoud van deze taken en in de opties voor onderbrenging na 1 januari 2015. Deze taken zijn niet wettelijk voorgeschreven, maar vragen wel om aandacht in de ontwikkeling van het AMHK.

Niet-wettelijke taken

Hieronder de niet-wettelijke taken die nu belegd zijn bij het AMK, SHG of anderszins aandacht vragen:

  • Voorlichting en deskundigheidsbevordering
  • Procesregie over de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Uitvoeringstaken bij de Wet tijdelijk huisverbod
  • Informatie leveren voor monitoring van de ketenaanpak
  • Het geven van een inkoopadvies
  • Het toevoegen van een centrale crisisdienst
  • Expertise opbouwen en onderhouden op specifieke vormen van huiselijk geweld (bijvoorbeeld ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld)

Bij alle niet-wettelijke taken is inzet van professionals noodzakelijk. De meeste niet-wettelijke taken hebben gemeen dat het verstandig is deze regionaal te beleggen.

externe linkBron website VNG
pdf bestandNotitie niet-wettelijke taken AMHK (pdf, 689 Kb) (via vng.nl)