Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Ondersteuningsprogramma voor de vorming van Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's)

13-06-2013

Het ondersteuningsprogramma beoogt producten te ontwikkelen en te leveren die dienstbaar zijn aan vorming van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

In opdracht van VWS heeft bureau HHM een inventarisatie gedaan naar de huidige samenwerking tussen de AMK’s en SHG’s en hun plannen voor de samenvoeging. Hieruit blijkt dat overal al wordt samengewerkt, maar dat de plannen voor samenvoeging zich nog in een pril stadium bevinden. Omdat per 1 januari 2015 de samenvoeging tot één AMHK moet zijn gerealiseerd, heeft het ministerie van VWS samen met de VNG besloten om voor dit traject een ondersteuningsprogramma AMHK op te zetten.

Maatwerk

Het programma wil zo veel mogelijk maatwerk bieden: het aanbod wordt afgestemd op de specifieke vragen in een regio. Verder ondersteunt het programma het bepalen van de schaalgrootte van het AMHK en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de doelstelling, de uit te voeren functies en de positie van het AMHK ten opzichte van het sociaal domein, het Veiligheidshuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

Scenario's en modellen

Het programma ontwikkelt scenario's en modellen die partners in de regio helpen om sneller en beter beargumenteerd tot een gezamenlijk keuze te komen. Het programma fungeert ook als platform om consensus te bereiken overzaken die gemeenten het beste uniform kunnen vaststellen, bijvoorbeeld het handelingsprotocol. Daarnaast heeft het programma een omvangrijk onderdeel 'deskundigheidsbevordering voor AMHK-medewerkers'. Tot slot worden in het programma de systeemeisen ontwikkeld voor het samenvoegen van de registraties van het AMK en het SHG.

Team van deskundigen

Een team van deskundigen uit de kring van de huidige SHG's, AMK's en gemeenten voert het programma uit onder leiding van Wicher Pattje. De VNG (Suzanne Konijnendijk) treedt op als opdrachtgever voor het programma. Het programma loopt tot het eind van 2014.

pdf bestandOndersteuningsprogramma voor de vorming van Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's): Inhoud, organisatie en begroting (Wicher Pattje) (pdf, 714 Kb) (via regioaanpakveiligthuis.nl)