Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Prioriteiten in veiligheid 2013

25-03-2013

Welke veiligheidsthema’s spelen momenteel en welke gemeentelijke investeringen staan hierbij centraal.

In opdracht van de VNG heeft BMC begin 2013 onderzoek gedaan naar het lokaal veiligheidsbeleid. Het doel was om een beeld te krijgen welke veiligheidsthema’s op dit moment spelen en welke investeringen van gemeenten hierin centraal staan. Op basis hiervan kan de VNG haar dienstverlening aan gemeenten op dit beleidsterrein optimaliseren.

Veiligheidsthema’s & Huiselijk en seksueel geweld

In de regionale prioriteiten haalt het thema Huiselijk en seksueel geweld alleen de top 5 in Limburg (pag. 24).
De Top 10 van inhoudelijke veiligheidsthema’s voor de komende jaren is vrijwel identiek aan die van de afgelopen jaren. Negen van de tien thema’s blijven hetzelfde, waarbij ook de ranking binnen de Top 10 nauwelijks verandert. Voor de komende periode is alleen het thema seksueel geweld/zedendelicten en huiselijk geweld nieuw ten opzichte van de afgelopen periode. Seksueel geweld/zedendelicten en huiselijk geweld staat voor komende periode (2013-2015) ‘ferm’ op 8, voor de afgelopen periode buiten de Top 10.
Het beeld per respondentgroep (Collegeleden respectievelijk Raadsleden) laat zien dat dat Collegeleden het item seksueel geweld/zedendelicten en huiselijk geweld per saldo minder gewicht te geven – het valt buiten de Top 10. In plaats daarvan staat het bredere item geweldpleging en mishandeling wel in de Top 10 (op plek 10). De Raadsleden geven relatief veel gewicht aan de thema’s onveiligheidsgevoelens van burgers (op plek 4) en seksueel geweld/zedendelicten en huiselijk geweld.

Investeringen in de aanpak

Als het gaat om investeringen op het gebied van geweld en bedreiging dan vraagt het dossier huiselijk geweld volgens de respondenten om de meeste investeringen. Dit geldt voor zowel de afgelopen als de komende periode. Het onderzoek van 2009 gaf hetzelfde beeld. Op nummer 2 in beide onderzoeken staat het dossier geweldpleging/mishandeling. Voor elk dossier binnen dit cluster geldt dat de verwachte investeringen in de komende tijd hoger uitvallen dan de gedane investeringen in afgelopen tijd (p. 11).
Net als bij de vorige clusters verwachten respondenten uit de kleinste klasse (tot 20.000 inwoners) veelal meer te gaan investeren in de dossiers binnen dit cluster dan respondenten uit de andere grootteklassen. Ten aanzien van de grootteklasse 50.000-100.000 vallen de relatief hoge verwachte investeringen in het dossier huiselijk geweld op (p. 12).

Sturing

Naast de inhoudelijke veiligheidsthema’s was ook de wijze waarop gemeenten sturing geven aan veiligheidsthema’s geprioriteerd. Het integraal veiligheidsbeleid en de samenwerking met strategische partners zien gemeenten als meest relevant, gevolgd door de regierol van de gemeente.

pdf bestandPrioriteiten in veiligheid 2013 (pdf, 415 Kb) (via website vng)


Gaalen, J. van., & Atalay, V. (2013). Prioriteiten in veiligheid 2013. Den Haag: BMC Onderzoek.
In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Projectnummer: 107423