Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Privacy Impact Assessment Jeugd

13-11-2014

De Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd is aangeboden aan de Tweede Kamer. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies. In de PIA worden de taken uit de Jeugdwet, de keuzes die door gemeenten kunnen worden gemaakt bij uitvoering van de Jeugdwet en de consequenties voor de gegevensverwerking toegelicht.

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De Eerste en Tweede Kamer hebben uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de privacyas-pecten bij de inrichting van de nieuwe taken door gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de nieuwe taken ligt bij het college van B&W, dat hiervoor verantwoording aflegt aan de Gemeenteraad. Op verzoek van de Kamer worden gemeenten hierbij ondersteund met de PIA.

Cbp

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) stelt in een reactie vast dat de modellen en de PIA behulpzaam zijn bij het onderkennen en aanpakken van privacy-risico’s door gemeenten.
Het Cbp merkt verder op dat een deugdelijke wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens bij een ontkokerde, domeinbrede taakuitvoering in het sociaal domein ontbreekt. En dat dit ook kan gelden binnen een specifiek domein zoals het jeugddomein.
Ook merkt het Cbp op dat er een onvoldoende wettelijke basis in de betreffende wetten zou zijn om integrale of domeinoverstijgende verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken.

externe linkPrivacy Impact Assessment Jeugd (via www.rijksoverheid.nl)


Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten. (2014). Wierden: PrivacyCare.