Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Programma van Eisen ICT-ondersteuning AMHK

20-05-2014

VNG en Jeugdzorg Nederland (JzNL) werken samen op het terrein van de ICT-ondersteuning. Het is een gezamenlijke ambitie om te komen tot een uniforme ICT-applicatie die het primaire werkproces van een AMHK ondersteund. Naast voordelen op het gebied van schaalgrootte, heeft dit voordelen op het gebied van dossier- en gegevensoverdracht tussen AMHK’s, gegevensoverdracht tussen ketenpartners en verantwoordingsinformatie. Dit document beschrijft de eisen en wensen voor deze AMHK-applicatie.

Werkwijze

De basis voor het Programma van Eisen AMHK is het wettelijk kader van het AMHK, Handelingsprotocol AMHK, bestaande werkwijzen en ICT-systemen.
Met een vertegenwoordiging van huidige SHG’s (vanuit de drie koepelorganisaties), AMK’s en ketenpartners als Politie en Ministerie van V&J zijn interviews gehouden. Tijdens deze interviews is gekeken naar de huidige werkwijze en de toekomstige werkwijze wanneer het AMHK operationeel is. Vervolgens zijn met een vertegenwoordiging (toekomstig AMHK-professionals) van de huidige SHG’s (vanuit de drie koepelorganisaties), huidige AMK’s en het Ondersteuningsprogramma AMHK een drietal workshops gehouden. Gedurende deze workshops zijn de beeldschermschetsen van een AMHK-applicatie door de deelnemers ontworpen op basis van het eerder ontworpen referentiemodel.

Parallel aan de workshops zijn de uitwerkingen getoetst met de ontwikkelaars van het handelingsprotocol AMHK. Het concept Programma van Eisen is gereviewd door de gesprekspartners bij de interviews, deelnemers aan de workshops, vertegenwoordiging Ondersteuningsprogramma AMHK en leden van de stuurgroep. Deze stuurgroep is samengesteld vanuit de drie koepelorganisaties SHG’s (PGV Nederland, MO-groep en Federatie Opvang), AMK’s (Jeugdzorg) en VNG.

Opzet publicatie

In hoofdstuk 2 wordt het werkveld van het AMHK geschetst en wordt ook de scope beschreven. In hoofdstuk 3 worden de ontwerpprincipes beschreven. Deze principes zijn bepalend voor de gewenste functionaliteiten. Hoofdstuk 4 vormt de kern van dit document. Hierin worden de eisen en wensen beschreven van een toekomstige AMHK-applicatie vanuit functioneel perspectief. Hoofdstuk 5 beschrijft de gewenste beheerservices om de functionaliteit goed te beheren. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan een beschrijving van gewenste kwaliteitsaspecten anders dan functionele eisen en wensen. Bijlage A beschrijft de verschillende onderdelen. Deze bijlage heeft een meer technisch karakter. In Bijlage B is het overall objectenmodel met informatieobjecten beschreven. Bijlage C geeft een overzicht van geïnterviewden en deelnemers aan de workshops.

Meer informatie en de volledige tekst

externe linkWebsite VNG over Programma AMHK