Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Raadsleden en veiligheid

14-09-2015

Enquête van het CCV onder raadsleden over het veiligheidsbeleid in hun gemeente.

De CCV-enquête 'Raadsleden en Veiligheid' is in samenwerking met de Vereniging van Raadsleden, toegestuurd aan alle raadsleden van Nederland. 310 raadsleden vulden de vragenlijst volledig in. Het is voor de tweede keer dat het CCV onderzoek doet onder raadsleden over het onderwerp 'veiligheid'. De eerste keer vond plaats in 2011.

Integraal veiligheidsplan

Het overgrote deel van de raadsleden geeft aan dat er een integraal veiligheidsplan is vastgesteld (84%). Een klein deel geeft aan dat dit niet is gebeurd (4%) en 12% weet dit niet. Dat komt grotendeels overeen met de werkelijkheid waarbij ruim 90% van de gemeenten een IVP heeft.

Prioriteit thema veiligheid

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat het thema veiligheid voldoende prioriteit krijgt binnen de raad. Slechts 6% vindt dat het thema veiligheid onvoldoende prioriteit krijgt.
Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of het raadslid voldoende invloed kan uitoefenen op het lokale veiligheidsbeleid.

Rol politie

De politie is de belangrijkste partner van de gemeente in het lokale veiligheidsbeleid. De landelijke politie is echter niet per gemeente georganiseerd, waardoor het soms moeilijk is om de politie aan te sturen op lokale prioriteiten. Gevraagd of de gemeenteraad voldoende invloed kan uitoefenen op de lokale inzet van de politie, vindt 42 procent van niet. Daarbij vindt 38 procent van de raadsleden dat er onvoldoende wijkagenten in hun gemeente werkzaam zijn.

Volksvertegenwoordigende rol

Op welke manier houden raadsleden contact met de bewoners als het gaat om veiligheid? En op welke manier komen ze tot hun standpunten?
Raadsleden konden aangeven door wie zij zich lieten inspireren op het gebied van meningsvorming rond lokaal veiligheidsbeleid. Cijfermateriaal en onderzoek scoort het hoogst: 62% van de respondenten geeft aan dat ze dit gebruiken voor de meningsvorming. Bewoners wordt door 55% van de raadsleden genoemd.

Regie op het lokale veiligheidsbeleid

De regie op het lokale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. Dit is voor de meeste partners in
het veiligheidsveld een duidelijke zaak. De vraag is of raadsleden dat ook weten. Uit de antwoorden die de raadsleden geven is dat niet het geval. Maar liefst 72% geeft een andere partij aan dan de gemeente. Slechts 28% van de respondenten geeft het goede antwoord, dat de regie bij de gemeente ligt. Wat opvalt is dat de raadsleden vooral de Veiligheidsregio (56%) aanwijzen als de partij die de regie heeft op het lokale veiligheidsbeleid.

Prioriteiten

Daarnaast is in kaart gebracht aan welke inhoudelijke onderwerpen raadsleden prioriteit geven op lokaal niveau. Woninginbraak staat hier met stip op de eerste plaats, gevolgd door verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Deze onderwerpen worden door meer dan de helft van de respondenten genoemd. 52% van de respondenten (161 keer) heeft aangegeven dat huiselijk geweld een prioriteit is in het lokaal veiligheidsbeleid.

Lees de gehele rapportage

pdf-bestandRaadsleden en veiligheid. Enquête 2015 (pdf-bestand, 2,48 MB, via hetccv.nl)