Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

01-09-2013

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

Gemeenten staan voor de opgave om regiovisies te maken voor de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. Ze moeten regionaal afspraken maken over de besteding van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten.
Hoe kunnen gemeenten dit aanpakken? Programma RegioAanpak Veilig Thuis heeft een format gemaakt met handvatten en keuzemogelijkheden.

Onderwerpen

De handreiking gaat in op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Kansen voor de regio om samenhang aan te brengen tussen de drie decentralisaties en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Voor welke regio moet een regiovisie worden gemaakt? Wat betekent daarbij de voorgenomen samenvoeging van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een inhoudelijke visie? Wat zijn mogelijke kernelementen? Hoe kunnen de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld worden ge├»ntegreerd
  • Stappen voor een goed proces
  • Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Programma RegioAanpak Veilig Thuis

De handreiking is een product van RegioAanpak Veilig Thuis, een gezamenlijk programma van de VNG, de Federatie Opvang en het ministerie van VWW, gericht op een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. De stuurgroep van het programma stelde de handreiking half april vast. Rond de zomer van 2014 moeten alle gemeenten een regiovisie vaststellen.
Meer informatie

pdf bestandHandreiking Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 7.5 MB) (via RegioAanpak Veilig Thuis)