Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Scenario’s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociaal domein

05-12-2013

Een handvat bij het inrichten van een AMHK in relatie tot de specifieke sociale infrastructuur van een gemeente.

De oprichting van AMHK’s (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) vloeit voort uit de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten krijgen in de nieuwe situatie de verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zoals  volwassenen en kinderen die te maken hebben met agressie, geweld of verwaarlozing in huiselijke kring.

Gezin centraal

In het kader van de decentralisaties zijn veel gemeenten bezig om hulpverlening, begeleiding en ondersteuning niet per doelgroep of per sector te organiseren, maar in multidisciplinaire teams. In die multidisciplinaire teams staat niet het het gezin of het huishouden centraal.

Verschillen per gemeente

Sommige gemeenten gaan werken met een breed multidisciplinair verband dat alle beleidsterreinen van de drie decentralisaties bestrijkt. Andere gemeenten gaan verschillende verbanden organiseren voor jongeren, volwassenen en/of participatie. En weer andere gemeenten organiseren alleen een multidisciplinair aanbod voor de OGGZ-problematiek (zorgwekkende zorgmijders).

Passende hulpverlening in samenhang

Doorgeleiding naar passende hulpverlening heeft veel meer effect als ze wordt aangeboden in de eigen gemeentelijke context en in samenhang met andere zorg- of hulpverlening die in het gezin of het huishouden noodzakelijk is.

pdf bestandScenario’s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociaal domein (pdf, 1,3 MB) (via vng.nl)

Onderdeel van: externe linkVNG-dossier AMHK