Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

22-04-2015

Onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties.

De inspecties van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) zijn in 2014 een meerjarig toezichtproject gestart naar de toegang tot zorg en ondersteuning. In 2014 hebben de activiteiten zich vooral gericht op de toegang tot (gespecialiseerde) jeugdhulp vanuit wijkteams.

Vier thema’s

In deze rapportage presenteren de inspecties vier thema’s die van belang zijn voor alle medewerkers van wijkteams, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders die zich bezighouden met de organisatie en uitvoering van jeugdhulp. Het gaat om:

• Jeugdigen, gezinnen en wijkteams in beeld:
jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben moeten de toegang tot de jeugdhulp kunnen vinden c.q. in beeld zijn bij de medewerkers van de wijkteams. De aansluiting tussen signalerende partijen als school, huisarts, jeugdgezondheidszorg enerzijds en de wijkteams anderzijds is nog niet altijd vanzelfsprekend.
• Veiligheid van jeugdigen borgen:
medewerkers die zich bezighouden met toegang, dienen veiligheidsrisico's te kunnen inschatten en moeten signalen zo nodig kunnen delen. Bij wijkteams ontbreekt soms informatie over de totale situa-tie van een gezin en over eventuele achterliggende problemen.
• Regie:
de regierol wordt ingevuld door jongeren, gezinnen en wijkteams gezamenlijk, na een inschatting van de zelfredzaamheid van een gezin. De regisseur moet de benodigde bevoegdheden hebben. Wijk-teams hebben vaak nog geen gezamenlijke visie of duidelijke afspraken over de rol van de regisseur.
• Professioneel werken:
de organisatie van wijkteams vraagt een brede deskundigheid van medewerkers; wanneer zij een bepaalde deskundigheid missen, moeten zij advies kunnen vragen aan anderen. Binnen wijkteams blijkt het soms moeilijk in te schatten wanneer deskundigheid ontbreekt en er advies van anderen gevraagd moet worden.

Rijkstoezicht

In Samenwerkend Toezicht Jeugd is al het rijkstoezicht georganiseerd dat gaat over (de zorg en ondersteuning voor) jongeren en dat gezamenlijk wordt uitgevoerd. De vijf inspecties die hierin samenwerken zijn: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Welke van de vijf inspecties in een toezichtonderzoek samenwerken is afhankelijk van het onderwerp of de problematiek waar onderzoek naar wordt gedaan.

Toekomstig toezichtonderzoek

De inspecties besteden in 2015 opnieuw aandacht aan het onderwerp Toegang, ditmaal met een focus op 'het vroegtijdig signaleren van onveiligheid'.

pdf-bestandToegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams (Pdf-bestand 1,0 MB , via www.jeugdinspecties.nl)


Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams. (2015). Utrecht: Samenwerkend Toezicht Jeugd.