Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol gemeente

De gemeente maakt beleid om samen met instellingen en organisaties huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet vervult de gemeente hierin een centrale rol.

Om verantwoord beleid te maken, zijn cijfers nodig. Deze pagina bevat lokale en regionale feiten en cijfers van diverse partijen als politie, gemeenten, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen.

Links

Op onderstaande websites staat meer specifieke informatie over de rol van gemeenten:

Monitoring

Kijk voor hier hoe u als gemeente de juiste feiten en cijfers boven water kan krijgen.

Interventies

Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid

25-06-2013

De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant. Beleidskader 2013 t/m 2016

Voor gemeenten en professionals

Dit richtinggevend kader is geschreven voor de gemeenten in West-Brabant en voor het veld van professionals in de regio. De aanpak is volop in beweging en langzaam maar zeker komt het gesprek over geweld in huiselijke kring uit de taboesfeer. Onderzoek en praktijkervaringen leiden steeds tot nieuwe vragen. Dat betekent dat de aanpak continu in ontwikkeling is.

Regionale werkwijze beschreven

in West-Brabant is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanpak van huiselijk geweld. De Wet Huisverbod heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Nu is het zaak om de regionale werkwijze te beschrijven en kaders te stellen. Voorafgaand aan het opstellen van het beleidskader organiseerde centrumgemeente Breda drie bijeenkomsten in de subregio's. Voorliggend regionaal beleidskader beschrijft de kaders en sluit aan op de lokale structuur rond de aanpak van huiselijk geweld. Alle vormen van huiselijk geweld zijn onderdeel van deze visie te weten partnergeweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, ouderenmishandeling, en mensen-handel en loverboys.
Gemeenten en instellingen in de regio kunnen deze visie vertalen in een eigen beleids- of uitvoeringsplan. Eenduidige kaders in de regio verhogen de werkbaarheid van documenten en plannen binnen de verschillende ketens (strafrecht, bestuursrecht en hulpverlening).

Voor het convenant zie: Samenwerkingsconvenant Aanpak Huiselijk Geweld West-Brabant (juni 2013)

pdf bestandVan handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant. Beleidskader 2013 t/m 2016 (pdf, 232 Kb) (via regioaanpakveiligthuis.nl).

Bron:
externe linkSamenwerking huiselijk geweld is in West-Brabant beklonken