Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brochure van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aanpak huiselijk geweld

28-11-2003

Gemeenten beseffen in toenemende mate dat bij de aanpak van huiselijk geweld een belangrijke rol voor hen is weggelegd. Een complexe rol waar een duidelijk spanningsveld ligt tussen de persoonlijke levenssfeer en de privacy van burgers tegenover de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de veiligheid van zijn burgers. Deze brochure gaat in op de regierol van de gemeente en de vraag hoe beleid op het gebied van huiselijk geweld kan worden vormgegeven.

Deze brochure geeft inzicht in de maatschappelijke effecten van huiselijk geweld. Deze zijn divers van aard en hebben raakvlakken met gemeentelijke beleidsterreinen. Veiligheid, maatschappelijke opvang en de openbare gezondheidszorg hebben in meer of mindere mate met huiselijk geweld te maken.

De beschreven praktijkvoorbeelden geven een beeld van de mogelijkheden om huiselijk geweld tegen te gaan. Een overzicht van de gebruikte instrumenten, effectieve aanpakken en randvoorwaarden om tot een aanpak huiselijk geweld te komen passeren vervolgens de revue. Deze brochure is een onderdeel van het ondersteuningsprogramma huiselijk geweld van de VNG. Dit programma ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van beleid rond huiselijk geweld. Deze brochure geeft een beeld van de eerste aanzetten om te komen tot een plan van aanpak voor huiselijk geweld. Wij hopen door middel van deze brochure en ons ondersteuningsprogramma huiselijk geweld gezamenlijk te komen tot een effectieve aanpak van huiselijk geweld.

pdf bestandDownload de brochure Aanpak huiselijk geweld (pdf, 548 Kb)