Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Istanbul Verdrag

07-09-2018

Internationaal Verdrag van de Raad van Europa over de aanpak van geweld tegen vrouwen.

Op 9 juni 2015 heeft de Tweede Kamer door stemming een wetsvoorstel over dit belangrijke internationale Verdrag voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

November 2018

Written Contribution to the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence. Rapport van het College voor de Rechten van de Mens / Netherlands Institute for Human Rights.

September 2018

pdf-bestandWetsartikelen Verdrag van Istanbul (Pdf-bestand, 691 kB, via rijksoverheid.nl) (01-09-2018). Bijlage bij de pdf-bestandAanbiedingsbrief bij de rapportage over de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul en bij de pdf-bestandRapportage over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul (Pdf-bestand, 960 kB, via rijksoverheid.nl).

Belangrijke momenten in de totstandkomen van het Verdrag van Istanbul

Wetsvoorstel aangenomen

Het Wetsvoorstel 34038-(R2039) Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanbul tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) is op 9 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer, en op 23 juni 2015 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan.

externe linkGoedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

Uitvoering Verdrag van Istanbul

Ook het Wetsvoorstel voor de uitvoering van dit Verdrag, inclusief amendement, is aangenomen:
externe linkUitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

Op 25 september 2015 (34 039) verscheen de pdf-bestandMemorie van Antwoord bij de Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233). (Pdf-bestand, 130,5 kB, via officiëlebekendmakingen.nl)
Hierin gaat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in op inbreng van de leden van de fracties van CDA, D66, SP en Groenlinks over het wetsvoorstel.

Moties – aangenomen

Aangenomen zijn onder meer de volgende moties:

  • Motie over een samenwerkingsprotocol op het gebied van het verdrag;
  • Motie over het delen van het ontwikkelde trainingsmateriaal met de andere landen in het Koninkrijk;
  • Motie om - rekening houdend met modernisering van het huwelijksvermogensrecht - de mogelijkheid te onderzoeken om vermogensdelicten die zijn gepleegd binnen het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap, strafbaar te stellen en vervolging wettelijk mogelijk te maken.

Moties - verworpen

Verworpen zijn onder meer de volgende moties:

  • Verzoek aan regering, te garanderen dat er een landelijk dekkend stelsel voor maatschappelijke opvang blijft bestaan;
  • Verzoek aan de regering erop toe te zien dat de wachtlijsten voor de gespecialiseerde opvang- en behandelplekken van slachtoffers van huiselijk geweld, loverboys en mensenhandel zo spoedig mogelijk worden weggewerkt,

Moties – aangehouden

Aangehouden is een motie dat kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling maar nog geen stoornis hebben ontwikkeld, recht krijgen op behandeling in de geestelijke gezondheidszorg.

Huwelijksdwang

Daarnaast is een externe linkgewijzigd amendement van de leden Van Helvert en Keijzer nr. 9 ter vervanging van nr. 8 over het mogelijk maken van voorlopige hechtenis bij voorbereiding van huwelijksdwang
aangenomen.
“De indieners beogen met dit amendement mogelijk te maken om voorlopige hechtenis op te leggen als sprake is van voorbereiding van huwelijksdwang. Eerder zijn de mogelijkheden voor de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang zelf al verruimd, door onder andere de maximumstraf te verhogen naar twee jaar en verlenging van de verjaringstermijn. Daarbij is ook mogelijk gemaakt om voorlopige hechtenis op te leggen voor huwelijksdwang om bijvoorbeeld escalatie te voorkomen en de veiligheid van het slachtoffer te garanderen (zie wetsvoorstel 32840).
De indieners zijn van mening dat (juist) ook bij de voorbereiding van huwelijksdwang de mogelijkheid aanwezig moet zijn om voorlopige hechtenis op te leggen om escalatie te voorkomen en de veiligheid van het slachtoffer te garanderen.”

Duiding verdrag

In externe linkdit artikel wordt ingegaan op de reikwijdte van het verdrag, de genderspecifieke aanpak en het Nederlandse beleid op het gebied van aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). (via Movisie.nl)

pdf-bestandVerdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Pdf-bestand, 475,42 kB, via coe.int – Councel of Europe)

De Wet van 14 oktober 2015 tot uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) is op 16 november 2015 gepubliceerd in het pdf-bestandStaatsblad 2015 410 (Pdf-bestand, 44,01 kB, via eerstekamer.nl)