Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

05-07-2012

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

Rijksbrede aanpak

Eind 2010 is het plan van aanpak geweld in huiselijke kring „De volgende fase‟ afgerond. Ook andere programma‟s op het terrein van geweld in huiselijke kring liepen eind 2010 af: het beleidsprogramma Eergerelateerd geweld en het Actieplan aanpak kindermishandeling. Het programma Beschermd en Weerbaar liep eind 2011 af.
In vervolg op deze programma‟s is besloten om rijksbreed, nog meer dan al gebeurde, gebundeld aan deze onderwerpen te gaan werken onder de noemer: geweld in huiselijke kring.
Inhoudelijk zijn daarbij de drie centrale pijlers benoemd die de kapstok vormen voor de maatregelen die het kabinet treft op het terrein van geweld in huiselijke kring:

 • een gerichte aanpak van de daders
 • het versterken van de positie van (potentiële) slachtoffers (preventie, signaleren, opvang en nazorg)
 • het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in huiselijke kring

Betrokken departementen

Er zijn meerdere departementen betrokken bij de aanpak van geweld in huiselijke kring. De twee departementen met de grootste verantwoordelijkheden op dit terrein zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ). VenJ vanwege de verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke aanpak van daders, de positie van slachtoffers van strafbare feiten, de inzet van het huisverbod en de jeugdbescherming.
VWS vanwege de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en signaleren van geweld in huiselijke kring en de opvang van en hulpverlening en nazorg aan slachtoffers.
Andere betrokken departementen zijn:

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): de preventie van huwelijksdwang, en
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): het voorkomen en signaleren van geweld in huiselijke kring in het onderwijs en het vergroten van de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren en de eigen kracht van slachtoffers van partnergeweld (emancipatie).

De belangrijkste onderwerpen waarop wordt samengewerkt zijn:

 • Publiekscampagne (VWS en VenJ)
 • Verplichte meldcode (VWS, VenJ, OCW, SZW en BZK)
 • Databank interventies (VenJ en VWS)
 • Aanpak kindermishandeling (VenJ, VWS en BZK)
 • Aanpak ouderenmishandeling (VWS en VenJ)
 • Preventie en het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld (OCW en VWS)
 • Onderzoek (VenJ en VWS)
 • Huisverbod (VenJ en VWS)
 • Internationaal (VenJ, VWS, OCW, BZK)

pdf bestandVolledige tekst van de brief: Overzicht samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring (pdf, 133 Kb)