Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Actieplan aanpak loverboyproblematiek

27-12-2011

In dit actieplan worden de maatregelen uiteengezet die de komende jaren worden verricht ten behoeve van de rijksbrede aanpak van de loverboyproblematiek.

Het bevat tevens activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen uit het onderzoek van het externe linkVerwey Jonker Instituut: 'Loverboys en hun slachtoffers’.

Het betreft de volgende doelstellingen en maatregelen:

Doelstelling: beter inzicht in de omvang en de aard van de slachtoffers van loverboys
Maatregel: structureel betere registratie van het aantal en de kenmerken van de slachtoffers.

Doelstelling: het voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van loverboys door hen seksueel weerbaarder te maken en hun ouders beter bewust te maken van de loverboyproblematiek.
Maatregelen:

 • de effectiviteit wordt onderzocht van initiatieven en projecten gericht op preventie;
 • de ontwikkeling van een voorlichtingsfilm om ouders en hun kinderen meer bewust te maken van de risico’s die het gebruik van ‘social media’ voor wat betreft de loverboyproblematiek met zich meebrengt;
 • het uitvoeren van de meerjarige We Can-jongerencampagne samen met een aantal gemeenten;
 • het verspreiden van voorlichtingsmateriaal over seksueel geweld, weerbaarheid en loverboyproblematiek onder en tussen scholen;
 • Interventies gericht op het bevorderen van (seksuele) weerbaarheid die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, met behulp van onder meer social media en E-hulp;
 • onderzoek doen naar ontwikkeling van tertiaire preventie (voorkomen van herhaald slachtofferschap);
 • de zogeheten kerndoelen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs aanpassen door hierin aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet te noemen.

Doelstelling: Het versterken van de integrale aanpak van loverboys en het verhogen van de straffen voor mensenhandel.
Maatregelen:

 • Het afronden, evalueren en implementeren van de aanbevelingen uit de pilot “Loverboys zijn laffe boys”;
 • de leerpunten van en ervaringen met ‘best practises’, waaronder de pilot, bij de aanpak van loverboys over Nederland verspreiden;
 • Ontwikkelen en verspreiden van een handreiking voor de aanpak van de loverboyproblematiek onder jeugdzorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten en politiekorpsen;
 • Ontwikkelen van een webdossier over de loverboyproblematiek ten behoeve van jeugdzorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten en politiekorpsen;
 • Het laten uitvoeren van een internetcampagne door stichting M. in 2012 en 2013, waarin een focus wordt gelegd op de loverboyproblematiek;
 • Organiseren van workshops voor zorg- en hulpverleners, met als doel om van hen meer (anonieme) informatie over slachtoffers van loverboys te verkrijgen;
 • Het verhogen van de maximumstraffen voor mensenhandel.

Doelstelling: het verbeteren van de zorg voor en bescherming van slachtoffers van loverboys.
Maatregel:

 • onderzoek doen naar het hoe en waarom van herhaald slachtofferschap van slachtoffers van loverboys;
 • het verzorgen van trainingen, adviezen en actuele kennisoverdracht over de loverboyproblematiek aan Jeugdzorginstellingen;
 • het ontwikkelen van een brochure voor slachtoffers van mensenhandel (en loverboys) met daarin de rechten en plichten van slachtoffers.

pdf bestandVolledig tekst van het actieplan Loverboys en hun slachtoffers (pdf, 430 Kb)