Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Circulaire handelswijze bij huwelijksdwang, achterlating of uitbuiting

15-01-2014

Het betreft de handelswijze bij vermoedens van huwelijksdwang en achterlating, onttrekking van kinderen aan overheidstoezicht en aangifte van geboorte en medische verklaring.

In Nederland komt het helaas voor dat vrouwen of kinderen slachtoffer zijn van huwelijksdwang, achterlating (in het buitenland) en uitbuiting. De consequenties kunnen zeer ernstig zijn. Slachtoffers zijn vaak jong of bevinden zich in een afhankelijkheidsrelatie waar zij zich niet gemakkelijk uit kunnen losmaken. Bovendien gaat huwelijksdwang vaak gepaard met fysiek geweld of bedreiging. Dit brengt veel verdriet en leed met zich mee. Het betreft ernstige situaties die zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Daarnaast komt het voor dat met een aangifte van vertrek naar het buitenland getracht wordt om kinderen te onttrekken aan het toezicht van overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar of Jeugdzorg.

Het kabinet is van oordeel dat dit krachtig moet worden bestreden. Op 6 juni 2013 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een brief doen toekomen over de wijze waarop het kabinet de ketenaanpak voor het tegengaan van huwelijksdwang en achterlating wil versterken. Hierbij wordt onder andere ingezet op verbetering van signalering en melding. Ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de Wet BRP kunnen hierin een actieve signalerende rol hebben conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Rond de aangifte van vertrek bevat de Wet BRP wijzigingen ten opzichte van de Wet GBA. In de Wet GBA was vastgelegd dat iemand die aangifte van vertrek doet in beginsel niet persoonlijk hoeft te verschijnen bij de gemeente. Vanwege de problematiek van gedwongen uithuwelijking en achterlating van personen in het land van herkomst, is bij de behandeling van de Wet BRP in de Tweede Kamer een amendement aangenomen van mw. Oosenbrug. Dit amendement regelt dat wanneer niet alle bewoners van hetzelfde adres tegelijkertijd naar het buitenland vertrekken, degenen die wel vertrekken in persoon moeten verschijnen bij de gemeente om in persoon aangifte van vertrek te doen. Daarbij moeten minderjarige kinderen ook verschijnen.
In deze circulaire zal worden ingegaan op de gevolgen van deze wijziging.

pdf bestandHandelwijze bij vermoedens van huwelijksdwang en achterlating, onttrekking van kinderen aan overheidstoezicht en aangifte van geboorte en medische verklaring (pdf, 197 Kb) (via bprbzk.nl)