Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De volgende fase: Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011

Dit nieuwe Plan van aanpak sluit aan op het vorige programma Privé Geweld - Publieke Zaak dat uitgevoerd is van 2002 – 2008.
Dat programma was vooral gericht op het tot stand brengen van een infrastructuur, bedoeld om de samenwerking op lokaal niveau te bevorderen. Dat heeft onder meer geresulteerd in: lokale en regionale samenwerkingsverbanden, verbetering van de toegang tot en vergroting van de veiligheid in de Vrouwenopvang, een landelijk expertisecentrum huiselijk geweld en ondersteunende wetgeving (wet Verbod geweld in de opvoeding en Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod).

In het nieuwe Plan van aanpak willen we daarvan de vruchten plukken. De instrumenten die we inzetten worden daartoe versterkt en geborgd. Anderzijds wordt meer ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de aanpak.
Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in:

  • een verbreding van de aanpak (zoals meer samenhang met de aanpak van kindermishandeling)
  • verdieping van de aanpak, zoals meer aandacht voor de oorzaken van huiselijk geweld
  • preventie (zo vroeg mogelijk voorkomen van huiselijk geweld)
  • systeemgericht aanpakken van huiselijk geweld, dat wil zeggen een gerichte aanpak van het gehele gezin (plegers, slachtoffers en kinderen).

Ook de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld wordt aangescherpt.

De context waarbinnen dit Plan van aanpak moet worden gezien, betreft niet alleen de kabinetsinspanningen die zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Het kabinetsbeleid op andere terreinen, zoals het emancipatiebeleid, het integratie-beleid en het veiligheidsbeleid, dragen direct of indirect bij aan de aanpak van huiselijk geweld.

In het plan wordt ook ingegaan op de raakvlakken van huiselijk geweld met drie onderwerpen die ook programmatisch worden opgepakt: kindermishandeling, eergerelateerd geweld en hulp en opvang bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Met het oog op het realiseren van de doelstelling, te weten een aanpak die zich op de drie specifieke aspecten van huiselijk geweld richt (intergenerationele overdracht, onzichtbaarheid, cultuurbepaalde machtsverschillen) en op alle fronten tegelijk plaatsvindt: van preventie tot en met interventie, zal in de komende jaren gewerkt worden aan een groot aantal activiteiten.

Om enige systematiek in de activiteiten te brengen en verwante 23 activiteiten met elkaar te verbinden is gekozen voor een indeling in thema’s, en wel de volgende:

Thema 1: Preventie, signaleren en interveniëren

Onder dit thema vallen alle activiteiten die gerelateerd zijn aan het beleidsmatig (door)ontwikkelen van de ketenonderdelen preventie, signaleren en interveniëren; dus de doorlopende aanpak van huiselijk geweld.

Thema 2: Onderzoek

Dit thema behelst het uitvoeren van verschillende (lopende en aan de Tweede Kamer toegezegde) onderzoeken waarmee richting wordt gegeven aan de beleidsmatige (door)ontwikkeling. Daarnaast zijn enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd.

Thema 3: Instrumenten en ketensamenwerking

Hieronder vallen het ontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten aan lokale/ regionale partijen. Alle nu voorziene benodigde instrumenten zijn onder dit thema samengebracht. Het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat nog andere instrumenten nodig zijn; die zullen dan nader worden geformuleerd.

Het programma moet in 2011 de volgende resultaten hebben behaald:

  • Een toename van het aantal bij de politie ter kennis gebrachte incidenten huiselijk geweld
  • Toename van het aantal meldingen bij ASHG’s
  • Toename van aangiften en aanhoudingen
  • Prestaties OM

Voor 1 januari 2012 hebben alle jeugd- en zedenofficieren en alle parketsecretarissen met een taakaccent jeugd en/of zeden de cursus huiselijk geweld gevolgd. Op elk ressortparket is de juridische expertise inzake huiselijk geweld geborgd, o.a. doordat minstens één advocaat-generaal en één juridisch medewerker de cursus huiselijk geweld hebben gevolgd.
Hoe te meten: aan de hand van het vignettenstelsel (dit is een certificeringsinstrument) van het OM.

In 2009 zijn de aanwijzingen Huiselijk geweld, Kindermishandeling en Eergerelateerd geweld gereed. In 2011 zijn de aanwijzingen geëvalueerd.

Eind 2008 is er een sluitend reclasseringsaanbod voor alle huiselijk geweldzaken in strafrechtelijk kader. Het OM verstrekt daartoe opdracht aan de reclassering. De reclassering maakt een inschatting van het recidiverisico en de beïnvloedbaarheid van de verdachte/dader, stelt een advies op voor OM en/of rechter, waarin gerapporteerd wordt over de mogelijkheden van daderhulpverlening en de noodzaak van bijzondere voorwaarden, en houdt toezicht, indien dit opgelegd wordt.
Evaluatie van deze prestatie: nulmeting + jaarlijks een vervolgmeting organiseren

e. Vermindering recidive plegers huiselijk geweld
In 2006 blijkt 30,4% van de verdachten van huiselijk geweld recidivist te zijn. Dat wil zeggen dat bijna een op de drie verdachten in de laatste 12 maanden meer dan een keer voorkomt als verdachte van huiselijk geweld in BPS. In 2011 is het percentage recidivisten afgenomen tot 25.
Hoe te meten: apart onderzoek aan de hand van politiecijfers.

f. Een georganiseerde ketenaanpak in elke (centrum)gemeente

  • De regierol van gemeenten op het terrein van lokale integrale veiligheid wordt in 2009 wettelijk vastgelegd.
  • Er wordt bevorderd dat álle gemeenten in 2011 in de Wmo- beleidsplannen de aanpak huiselijk geweld hebben opgenomen, en alle gemeenten (gefaseerd) de aanpak huiselijk geweld (basispakket) in 2011 in uitvoering hebben, waarbij het basispakket in elk geval maatregelen met betrekking tot preventie en nazorg omvat. Tevens wordt de afstemming en samenwerking tussen regio- en centrumgemeenten bevorderd.

Voor de resultaten in het kader van de opvang en hulpverlening wordt verwezen naar de al eerder genoemde brief Beschermd en weerbaar en de actieverklaring / het actieprogramma.

pdf bestandDownload De volgende fase: Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011 (pdf, 106 Kb, via Rijksoverheid.nl)