Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Huiselijk geweld augusutus 2008

Het Kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven de aanpak van huiselijk geweld met kracht voort te zetten.

Voor de periode 2008 – 2011 is een nieuw Plan van Aanpak verschenen: ‘De volgende fase’. Het doel van het nieuwe Plan van aanpak is het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, door het bevorderen van een doorlopende aanpak die effectief is en alle doelgroepen bereikt. De doorlopende aanpak omvat preventie, signaleren en interveniëren. Om de aanpak te realiseren worden nu en in de nabije toekomst veel concrete maatregelen uitgevoerd. Deze factsheet beschrijft de belangrijkste daarvan.

pdf bestandDe volledige tekst van de factsheet (pdf, 293 Kb)

Een aantal belangrijke onderdelen uit de nieuwe aanpak

Opvang en hulp

Beschermd en Weerrbaar
Voor opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt vanaf 2008 extra geld beschikbaar gesteld, oplopend tot ruim 32 miljoen euro in 2012. De doelstellingen van dit beleid zijn:

  • er moet onmiddellijke en veilige opvang voor slachtoffers zijn;
  • slachtoffers, kinderen, maar ook daders worden vroegtijdig snel en goed geholpen om een leven zonder geweld te kunnen leiden;
  • alle betrokken professionals kunnen risico’s op geweld in afhankelijkheidsrelaties vroeg signaleren en weten hoe ze dit kunnen voorkomen.

De ASHG's

In de komende periode zullen de ASHG’s versterkt worden opdat zij de spil vormen in de lokale / regionale aanpak huiselijk geweld. Daarbij wordt, mede in verband met de voorgenomen Wet tijdelijk huisverbod, ook geïnvesteerd in de opvang en hulpverlening ten behoeve van crisisinterventie, opvang van de uithuisgeplaatste en hulpverlening ná het huisverbod.
Vrouwenopvang
In de komende jaren zullen er meer opvangplaatsen komen (in totaal 100 plaatsen extra per jaar), waaronder ook een pilot bij de G4 voor ernstig bedreigde mannelijke slachtoffers.
Ouderen
Momenteel wordt nagegaan hoe de resultaten van de campagne ‘Stop ouderenmishandeling’ structureel ingebed kunnen worden.
Daderbehandeling
De daderhulpverlening in Nederland, wordt in kaart gebracht en er wordt een methodiekbeschrijving gemaakt van daderhulpverlening in een vrijwillig kader. Het Ministerie van Justitie heeft besloten een specifieke gedragsinterventie te laten ontwikkelen voor mannelijke plegers van huiselijk geweld binnen heteroseksuele relaties.

Huisverbod voor plegers van huiselijk geweld

Met behulp van deze Wet tijdelijk huisverbod, die naar verwachting begin 2009 in werking zal treden, kan de burgemeester een huisverbod opleggen voor een periode van tien dagen.

Kinderen

Kindermishandeling
Jeugdigen ondervinden hiervan ernstige schade. Vanuit het Rijk gaat extra aandacht uitt naar deze problematiek.
Actieplan aanpak kindermishandeling; Kinderen veilig thuis.
Het actieplan heeft vier kerndoelen: voorkomen (er komt een publiekscampagne), signaleren (ondersteunen d.m.v. meldcode), stoppen (o.a nieuwe aanwijzing kindermishandeling OM), en beperken schade door snelle effectieve hulp.
Raak
De RAAK-aanpak is in vier proefregio’s uitgeprobeerd en is doeltreffend. gebleken. De werkwijze wordt landelijk ingevoerd.
Kindspoor
In een onderzoek zal worden nagegaan of deze publicatie de regio’s heeft geïnspireerd om initiatieven te nemen en Kindsporen te implementeren, en zo nee, wat er nodig is om dit te bewerkstelligen.

Eergerelateerd geweld

Om dit soort geweld te voorkomen en te bestraffen, en om (potentiële) slachtoffers te beschermen, wordt vanaf 2006 het interdepartementale programma eergerelateerd geweld uitgevoerd.

Publiekscampagne

Vanaf 11 augustus 2008 (mogelijk herhaald in volgende jaren) opnieuw een publiekscampagne worden gestart, met dezelfde slagzin (Nu is het geneog) en een vergelijkbare opzet.

Privacy

Huiselijk geweld en beroepsgeheim
De brochure ‘Horen, zien en zwijgplicht? Wegwijzer Huiselijk Geweld en Beroepsgeheim’ is er om te voorkomen dat beroepskrachten onnodig terughoudend zijn bij de uitwisseling van informatie. Ook is er een webapplicatie waar men aan de hand van een beslisboom kan nagaan of men als gevolg van de regelgeving aan een bepaalde partner gegevens mag verstrekken.
Modelconvenant
Om gegevensuitwisseling zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens te doen verlopen, is er een Modelconvenant ontwikkeld.
Helpdesk Privacy
Instanties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld kunnen bij de Helpdesk Privacy terecht met vragen over privacy en gegevensuitwisseling.

Politie en huiselijk geweld

In 2007 heeft de Raad van Hoofdcommissarissen besloten de aanpak van huiselijk geweld door de politie wederom vast te leggen in een programma. Het nieuwe programma ‘Een kwestie van lange adem’ zal lopen van 2008 tot 2012. Daarin o.a. veel andacht voor het huisverbod en de aanpak van bijv. 'veelplegers' huiselijk geweld

Openbaar Ministerie

Voor huiselijk gweeld komt er een nieuwe aanwijzing. Voor kindermishandeling en eergerelateerd geweld komen afzonderlijke aanwijzingen.

Lokale voorrzieningen

In het bestuursakkoord tussen Rijk en de VNG is afgesproken dat de VNG zal bevorderen dat alle gemeenten in 2011 (gefaseerd) de aanpak van huiselijk geweld in uitvoering hebben.

Onderzoek

  • Onderzoek aard en omvang huiselijk geweld
    Momenteel een groot landelijk onderzoek uitgevoerd naar: a. omvangschatting; b. slachtofferonderzoek en c. daderonderzoek. Uitkomsten zijn medio 2009 beschikbaar.
  • Evaluatie Wet tijdelijk huisverbod
    De wet moet binnen vijf jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.