Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rijksbegroting 2016

18-09-2015

Enkele actiepunten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en veiligheid uit deel XVI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kindermishandeling

In 2016 geven Rijk en VNG een impuls aan de bestrijding van kindermishandeling met het ondersteunen van gemeenten met een op de praktijk gerichte aanpak. Onder aanvoering van het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG worden bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Heerlen, Leeuwarden en Rotterdam gefaciliteerd om de door hen opgestelde verbeteragenda’s uit te voeren. Best practices worden landelijk verspreid.
Dit gebeurt in samenwerking met de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

De minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van een effectieve aanpak van kindermishandeling, onder andere door de uitvoering van de midterm review van het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012–2016 Kinderen Veilig.

Jeugdzorg in Caribisch Nederland

De focus voor de jeugd ligt op het bieden van goede basisvoorzieningen en het voortzetten van de verbeteringen die de laatste jaren in dit kader zijn bereikt. Voorbeelden zijn de verbetering van de jeugdgezondheidszorg, het bieden van opvoedingsondersteuning, het versterken van seksuele educatie, het verbeteren van de gezinsvoogdij en een sluitende aanpak van kindermishandeling. In 2015 is gestart met een beleidsdoorlichting van de (jeugd)zorg in Caribisch Nederland. Begin 2016 zal deze doorlichting worden opgeleverd.

Veilig sportklimaat

Iedereen moet veilig en met plezier kunnen sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Daartoe wordt subsidie verleend aan NOC*NSF, dat de uitvoering van het programma verzorgt in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Bij de uitvoering van dit programma zijn 42 andere sportbonden actief betrokken.

Veiligheid

Bij het werken aan een veiliger Nederland zijn de landelijke beleidsdoelstellingen van de Veiligheidsagenda 2015–2018 leidend. Dan gaat het onder meer om de aanpak van kinderporno.

Mensenhandel/loverboys

Ook in 2016 gaat aandacht uit naar de aanpak van loverboys en de bescherming van minderjarige slachtoffers. Om meer maatwerk te leveren aan de slachtoffers staat 2016 verder in het teken van de doorontwikkeling van het nationaal verwijzingsmechanisme (een doorverwijssysteem voor o.a. ketenpartners en maatschappelijke organisaties) voor slachtoffers van mensenhandel.

Bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme

De uitbreiding van de bestaande focus op slachtoffers en op vervaardigers en verspreiders wordt voortgezet. Het aantal interventies zal stijgen naar 700 in 2018 met focus op de meer complexe zaken. In 2016 ligt het accent nog steeds op het ontzetten van slachtoffers van misbruik. Speciale aandacht is er voor recidivisten, daders opererend in besloten netwerken en daders in risicovolle beroepen en posities. Het Plan van Aanpak Kindersekstoerisme voorziet voor langere tijd in meer concrete acties ter voorkoming en bestrijding van kindersekstoerisme. De tijdelijke inzet van een extra politie liaison in de regio Zuidoost Azië, internationale samenwerking en campagnes om de bewustwording te vergroten speelt in dit verband een belangrijke rol. In 2016 neemt Nederland voor een periode van twee jaar de coördinatie op zich van Don’t look away, de Europese campagne tegen kindersekstoerisme.

Terugdringen High Impact Crimes

De probleemgerichte ketenaanpak van overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten blijkt succesvol. Ook in 2016 en verdere jaren geniet deze aanpak van High Impact Crimes (HIC) dan ook een hoge prioriteit. [….]. De geïntegreerde aanpak van problematische jeugdgroepen gaat ook in 2016 door. De aanpak van kindermishandeling zal op dezelfde leest geschoeid worden, waarbij de focus ligt op de problematiek op lokaal niveau.

Programma Risicojeugd & Jeugdgroepen

Het programma Risicojeugd en Jeugdgroepen (RJ&JG) is een doorstart van het in 2014 afgeronde actieprogramma Aanpak Problematische Jeugdgroepen. Het huidige programma richt zich op de aan-pak van de criminele jeugdgroepen, waarbij de aandacht nu vooral op de «voorkant» (voorkomen) en de «achterkant» (re-integratie en nazorg) is gericht. Het Programma RJ&JG werkt sinds februari (2015) aan de ondersteuning van de praktische aanpak van kindermishandeling. Deze aanpak loopt tot 1 januari 2017.

Zeden- en geweldsdelinquenten

De wet die langdurig toezicht mogelijk maakt, zal in 2016 in werking treden. Aan het WODC is gevraagd om vanaf inwerkingtreding de doelgroep te gaan monitoren. Daarmee kan over een aantal jaren via de recidivemonitor van het WODC inzicht worden gegenereerd in de toepassing en effecten van het langdurig toezicht en de zelfstandige maatregel op recidive bij zeden- en geweldsdelinquenten.

Download

pdf-bestandRijksbegroting 2016, xvi Volksgezondheid, Welzijn en Sport (pdf-bestand, 5,57 MB, via rijksoverheid.nl)