Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (juli 2013)

15-07-2013

Verslag van de voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Dit kabinet houdt vast aan de door het vorige kabinet geformuleerde visie en rijksbrede aanpak en kiest daarmee voor een brede, samenhangende aanpak waarbij verschillende deelonderwerpen, zoals kindermishandeling en ouderenmishandeling, met elkaar worden verbonden. Daarbij staat de ketenbenadering centraal: voorkomen – signaleren – stoppen/opvangen - schade beperken/goede nazorg. De positie van slachtoffers wordt versterkt en daders worden aangepakt; deze inspanningen kunnen er uiteindelijk aan bijdragen dat de intergenerationele overdracht van geweld afneemt.

Aan de uitvoering van deze aanpak wordt hard gewerkt. In deze brief wordt verslag gedaan van de voortgang en nieuwe ontwikkeling. Voorts wordt gereageerd op door de Kamer aanvaarde moties en worden toezeggingen die tijdens recente debatten met uw Kamer zijn gedaan ingelost.
In de brief wordt grofweg de indeling aangehouden van de drie pijlers, zoals ze in de eerder beschreven rijksbrede aanpak zijn verwoord: versterking positie slachtoffers, gerichte aanpak van daders en voorkomen intergenerationele overdracht.

1. Versterking positie slachtoffers

 • Melden/wet meldcode (p.2-3)
  • inwerkingtreding wet meldcode
  • meldcode in de jeugdzorg
  • de AMHK's
 • Aanpak kindermishandeling (p.3-8)
  • Actieplan Kinderen Veilig en rol Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
  • Uitvoering van moties en toezeggingen: Manifest Fier Fryslân; Inschakeling van forensische expertise voor letselduiding; Onderzoek Marokkaans-Nederlandse criminele jongens; Dubbele toestemmingsvereiste bij behandelen van kinderen; Specifiek aandacht voor verwaarlozing bij verdere beleidsontwikkeling; Beëdiging medewerkers Bureau Jeugdzorg; Effectieve interventies
  • Overige ontwikkelingen
 • Implementatie aanbevelingen Commissie Samson (p.8-15)
  • dienstverlening aan de slachtoffers
  • professionalisering van de jeugdzorg
  • wettelijke bewaartermijnen
  • tweede fase verkenningen multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek
  • veiligheid kind in netwerkpleeggezin
 • Vervolg op beperkt weerbaar (p. 15-16)
  • aanpassen toolkit Werken aan sociale veiligheid voor andere speciale groepen
  • wegwijzer voor ouders en zorgprofessionals ter ondersteuning keuze interventie(s)
  • project Van kwetsbaar naar weerbaar! (leerlijn seksuele vorming)
 • Uitvoering project aanpak geweld in huiselijke kring (RegioAapak Veilig Thuis)(p.16-18)
  • Regiovisies, kwaliteit opvang, hernieuwd verdeelmodel rijksmiddelen
  • opvang specifieke groepen
 • Aanpak huwelijksdwang en achterlating(p. 18-19)
  • faciliteiten door opleiden mensen uit gemeenschap
  • media campagne
  • e-learning module voor professionals
  • les- en trainignspakket voor VO en MBO
  • landelijk platform betrokken organisaties
  • nieuw wetsvoorstel tot uitbreiding van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak
  • voor oplossen knelpunten in de ketenaanpak ‘verkennersgroep huwelijksdwang en achterlating’
 • Ouderenmishandeling (p. 19-22)
  • Toezeggingen: stand van zaken verwijsindex ouderen en de ontwikkelingen rond de richtlijn ouderenmishandeling
  • Overige ontwikkelingen: mentorschap in veilige handen; voorlichtingscampagne; projecten ter ondersteuning (centrumgemeenten): voorkomen van financiële uitbuiting, handreiking voor gemeenten en inventarisatie stand van zaken.
 • Internationaal (p.22-23)
  • Verdrag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO-Verdrag) van de Raad van Europa is ondertekend
  • een zogenaamde ‘genderscan’ laten voeren naar de mate waarin het beleid en de uitwerking van de aanpak van geweld in huiselijke kring gendersensitief zijn
  • Nederland maakt zich internationaal sterk voor gelijke rechten en veiligheid van vrouwen

2. Gerichte aanpak daders

 • Daderaanpak (p. 23-25)
  • verbeterde bewijsvoering en dossiervorming
  • monitoring
  • verscherpte aanpak van de ernstigste vormen van geweld in huiselijke kring
 • Daderinterventies (p. 26)
  • B-Safer diagnostisch instrument
  • Training partnergeweld door recalssering
 • Strafmaatrichtlijn Kindermishandeling (p. 26)
  • toetsing maatregel door OM; publicatie eind 2013
 • Onderzoek naar werkwijze en criteria voor toepassing van het opleggen van een huisverbod bij kindermishandeling (p. 26)
  • vervolgstappen op succesvol project in Rotterdam in voortgangsrapportage najaar 2013

3. Doorbreken intergenerationele overdracht geweld

 • Versterken relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren (p. 26-27)
  • Het vergroten van de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren met: de WE CAN Young campagne en de jongerenaanpak social media
  • Het stimuleren van de deskundigheidsbevordering in het onderwijs
  • Het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld, door een internationaal onderzoek naar ‘promising practices’
 • Publiekscampagne Geweld in huiselijke kring (p.27)

pdf bestandKamerbrief over Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (pdf, 526 Kb) (via rijksoverheid.nl)

Bijlagen

externe linkDe brief bevat acht bijlagen.

 • Invoering van de meldcode in de jeugdzorg (Inspectie Jeugdzorg, april 2013)
 • Monitor Actieplan kinderen Veilig 2012-2016 (Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, mei 2013)
 • Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland, 2013)
 • Overzicht methoden en programma’s op het terrein van kindermishandeling Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
 • De bijlagen vijf tot acht rapporteren over de pilot Code Rood ten behoeve van een verscherpte aanpak van de ernstigste vormen van huiselijk geweld binnen het veiligheidsbeleid. Deze pilot heeft in 2012 in een aantal Veiligheidshuizen gelopen.