Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

16-06-2015

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Ouderenmishandeling

Voortzetting van het Actieplan Ouderen in veilige handen (2015–2017). Samen met VenJ vijf vervolgacties:
1. Het taboe doorbreken
2. Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig
3. Ontspoorde mantelzorg voorkomen
4. Veilig financieel ouder worden
5. Versterking justitiële inzet.
Ook wordt ingegaan op het belang van aangifte bij diefstal in de zorg, op een afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) na een veroordeling voor diefstal, en op de volmacht voor levenstestamenten de toegang tot het levenstestamentenregister.

Veilig Thuis

Kwaliteitsslag die de Veilig-Thuisorganisaties in 2015 gaan maken; het informatieprotocol van VT; de beschikbaarheid en bereikbaarheid van vertrouwensartsen.

Huisartsen en de meldcode

Uit onderzoek dat verricht is in de eerste helft van 2015 blijkt dat een grote meerderheid van de huisartsen bekend is met de wettelijke verplichting om met de meldcode te werken. De meldcode biet hun zowel meerwaarde als belemmeringen bij hun werk. De kindcheck is daarentegen nog relatief onbekend. Er is tevens behoefte aan bij- en nascholing, met name in gespreksvaardigheden.

Kindermishandeling

Ingegaan wordt op de inzet van forensisch-medische expertise, op verschillende screeningsinstrumenten voor top teen-onderzoek (volledig lichamelijk onderzoek van het kind) in ziekenhuizen, op informatiedeling en op de rol van de gemeente bij de aanpak van kindermishandeling.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Ingegaan wordt op de evaluatie van dit landelijke digitale systeem, waarin onder meer signalen van geweld in afhankelijkheidsrelaties over jongeren tot 23 jaar bijeen worden gebracht.

Overige onderwerpen

Daarnaast komen aan bod:

  • Vrouwenopvang (capaciteit, crisisopvang, decentralisatie-uitkering, methodieken)
  • Geweld in huiselijke kring en dierenmishandeling
  • Cybergeweld in de publiekscampagne
  • Wegwijzer omgaan met seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Kosten-batenanalyse preventie.

Kamerbrief en bijlagen

Hier vindt u de externe linkKamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) met bijlagen (via Rijksoverheid.nl)

Download de kamerbrief

pdf-bestandKamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (pdf-bestand, 765 KB, via rijksoverheid.nl)