Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

30-10-2012

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

De brief bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de hoofdlijnen van beleid. Daarin blikt de staatssecretaris kort terug op de situatie ten tijde van het aantreden van het kabinet en de stappen van de afgelopen jaren. Daarbij gaat zij in op enkele rode draden in het beleid ten aanzien van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In het tweede deel van de brief wordt per deelonderwerp gerapporteerd over recente ontwikkelingen. Dat deel gaat ook in op eerder gedane toezeggingen en op de uitvoering van door de Kamer aanvaarde moties.

In deze brief wordt gerapporteerd over verschillende deelonderwerpen. Het kabinet zet, sterker dan voorheen, in op het verder vergroten van de samenhang binnen het beleid ten aanzien van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In de kern gaat het om een ketenaanpak. We willen geweld voorkomen door preventie en voorlichting. Daarnaast willen we dat burgers en professionals geweld kunnen signaleren. Vervolgens willen we het geweld stoppen, waarbij het slachtoffer passend wordt opgevangen en de dader wordt gestraft en hulp krijgt. Tot slot mag een slachtoffer niet in de steek worden gelaten en willen we dat adequate nazorg wordt geboden.
Deze uitgangspunten heeft het kabinet vertaald in een gezamenlijk vastgestelde rijksbrede aanpak, die de volgende drie pijlers kent: ten eerste het versterken van de positie van (potentiële) slachtoffers, ten tweede het gericht opsporen en aanpakken van de daders en ten derde het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld.

Deel 2 voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Pijler 1: Versterking positie slachtoffers
Recente ontwikkelinge rondom de meldcode en meldplicht; vervolgonderzoek op dat van de Commissie Deetma; aanpak van seksueel geweld in de gehandicaptenzorg; zeer uitgebreid aandacht voor activteiten en maatregelen in het kader van actieplan "ouderen in veilige handen, de Uitvoering project ‘Aanpak geweld in huiselijke kring’ en de aanpak kindermishandeling. Aandacht voor de ondersteuning en opvang overige specifieke groepen (slachtoffers mensenhandel, huwelijksdwang, loverboys)

Pijler 2: Gerichte aanpak van daders
(Aanvullende) Maatregelen voor de daderaanpak zijn ondermeer. Codse Rood: een verscherpte aanpak voor recidiverende daders en daders van „intimate terrorism‟. Verbeterde bewijsvoering en dossiervorming in zaken van geweld in huiselijke kring (en specifiek kindermishandeling), zodat er meer zaken kunnen doorstromen naar het strafrecht. Er zijn verschillende initiatieven rondom daderinterventies waarbij in het strafrechtelijk kader gericht gewerkt wordt aan gedragsverandering.
Het WODC heeft geweld in huiselijke kring opgenomen in de recidivemonitor. Borging werkwijze LEC EGG zodat de politie eergerelateerd geweld goed kan herkennen. Stimuleren implementatie AWARE bij gemeenten waar dit nog niet het geval is.

Pijler 3: Doorbreken intergenerationele overdracht geweld
Initiatieven op het terrein van veiligheid en weerbaarheid van meisjes en vrouwen: bijv. NVR project gericht op het versterken van de eigen kracht van slachtoffers van huiselijk geweld; naast instrumen-ten en scholingsaanbod worden ook initiatieven verzameld uit het scholenveld die voor collega-scholen interessant zijn en de (seksuele) weerbaarheid van jongeren is tenslotte eveneens een belangrijk speerpunt van de minister van VWS.

Bijlagen bij de brief
1. Beleidsreactie op het onderzoeksrapport „Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling‟
2. Inventarisatie Rutgers WPF „Interventies voor preventie, signalering en be-handeling van seksueel geweld bij mensen met een beperking: inventarisatie van aanbod en kwaliteit‟
3. Inventarisatie „Preventie en aanpak van ouderenmishandeling bij centrumge-meenten‟; Het bevorderen van (seksuele) weerbaarheid van jongeren is tenslotte eveneens een belangrijk speerpunt van de minister van VWS, zoals uiteengezet in de landelijke nota gezondheidsbeleid ‟Gezondheid dichtbij

Downloads