Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief voortgang aanpak GIA

19-10-2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) sinds de voortgangsrapportage van 2 februari 2017.

In de brief komen onder meer de volgende punten aan de orde:

Stand van zaken betreffende aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Veilig Thuis en Nationaal Programma kindermishandeling en huiselijk geweld

De wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt op 1 januari 2019 van kracht.
VWS ondersteunt in samenwerking met VenJ, OCW en SZW het komende anderhalf jaar de beroepsgroepen bij het opstellen en implementeren van het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het VNG-programma 'Veilig Thuis – de basis op orde' is op 1 juli 2017 afgerond. Ook is gewerkt aan een verbeterslag van de politiemeldingen aan Veilig Thuis en de terugkoppeling daarvan.
Vier kwartiermakers zijn vanuit Rijk en gemeenten gestart met de voorbereidingen voor een Nationaal Programma kindermishandeling en huiselijk geweld. Het doel is verankering van een effectieve aanpak van GIA binnen het sociale en veiligheidsdomein.

Reactie op rapporten over de vrouwenopvang

De staatssecretaris gaat in op de vraag hoe we samen met gemeenten en vrouwenopvanginstellingen kunnen komen tot een versterking van de lerende praktijk.
De kern van beide rapporten (Moeder en kind verlaten de vrouwenopvang. (Wie) Is dat een zorg? Van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd, en Vrouwen in de knel van de Nationale ombudsman) betreft de noodzaak tot het versterken van de uitvoeringspraktijk op lokaal/regionaal niveau. Het Rijk wil daarbij ondersteunen en faciliteren en heeft hiertoe reeds diverse trajecten in gang gezet. Specifiek wordt ingegaan op schuldenproblematiek.

Reactie op uitzending Een Vandaag over 'Ouders boos over verdenking ziek maken kind'

De staatssecretaris reageert op de uitzending van 9 september 2017, conform het verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij beschrijft een pakket aan maatregelen om - rekening houdend met de signalen over meldingen met betrekking tot (ernstig) zieke kinderen - gezamenlijk te investeren in de verdere kwaliteitsverbetering.

Moties en toezeggingen

Deze betreffen:

  • Ondersteuning lotgenotenorganisaties seksueel misbruik;
  • Toezegging behandeling wetsvoorstel clausuleren contact/omgang na partnerdoding;
  • Vermogensdelicten binnen het huwelijk;
  • Forensisch Medisch Expertise voor Kinderen;
  • Onderzoek dilemma’s hulpverlening bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming, zie dit rapport van het Verwey-Jonker Instituut;
  • Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland.

Meer informatie en bijlagen

externe linkKamerbrief inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties (via Rijksoverheid.nl)

Download

pdf-bestandKamerbrief over voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties (Pdf-bestand, 279 KB, via rijksoverheid.nl)