Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

04-10-2016

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de achtste voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA).

Bevat de volgende informatie:

Veilig Thuis-organisaties

24 van de 26 VT-organisaties hebben de basis inmiddels op orde of hebben dit binnen afzienbare tijd (voor 1 januari 2017) gerealiseerd. Twee VT-organisaties (Gelderland-Zuid en Drenthe) zijn door de inspecties onder verscherpt toezicht geplaatst. Er zijn nog wachtlijsten maar deze laten een daling zien.

Aanscherping Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kern van het advies van de heer Sprokkereef is betrokken professionals te verplichten (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, vanwege de daarmee samenhangende veiligheidsrisico’s. VT-organisaties worden zo daadwerkelijk de radar in het systeem.

Daarnaast wordt geadviseerd dat, wanneer een burger of professional advies vraagt (stap 2 van de meldcode), Veilig Thuis de mogelijkheid moet hebben na te gaan of betrokkenen bekend zijn in de systemen van Veilig Thuis, politie, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de reclassering en de vrouwenopvang. De wijze waarop deze informatie kan en mag worden gedeeld, is nog onderwerp van gesprek met de betrokken organisaties.

De VGR sluit af met een overzicht van acties op het brede terrein van GIA naar aanleiding van moties van en toezeggingen aan de Tweede Kamer.

Moties en toezeggingen

Betreft:

  • Monitoring, kennis en onderzoek, waaronder nieuw prevalentie-onderzoek.
  • Leren signaleren: GIA in opleidingen.
  • Follow-up genderscan.
  • Vrouwenopvang, waaronder mogelijkheden tot ambulantisering.
  • Actieplan Volp Vrouwelijke Genitale Verminking.
  • Kindermishandeling, waaronder passende zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders.
  • Ouderenmishandeling, waaronder Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’.
  • Huwelijksdwang en achterlating en huwelijkse gevangenschap.
  • Dader/plegeraanpak. Onder meer ontwikkelingen rond pilots Frontoffice kindermishandeling bij de politie, en Huisverbod.
  • Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland.

Kamerbrief en bijlagen

Hier vindt u de externe linkVoortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties met bijlagen (via Rijksoverheid.nl)

Download de Kamerbrief

pdf-bestandVoortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (pdf-bestand, 237 KB, via rijksoverheid.nl)