Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief voortgangsrapportage GIA

03-02-2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

Veilig Thuis

Van Rijn begint zijn brief met de inzet die gemeenten samen met de Veilig Thuis-organisaties (VT-organisaties) plegen binnen het programma ‘Veilig Thuis-de basis op orde’. Uit dit programma blijkt dat 25 van de VT-organisaties de basis voldoende op orde hebben. Eén organisatie staat nog onder verscherpt toezicht. De gemeenten en Veilig Thuis doen er veel aan om de wachtlijsten terug te dringen. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg houden toezicht op de kwaliteit van Veilig Thuis en zijn begin van dit jaar gestart met stap 2 van hun toezicht, waarbij ook weer naar de wachtlijsten wordt gekeken. De inspecties zullen hierover in het voorjaar van 2017 rapporteren.

Meldcode

De staatssecretaris gaat in de brief ook in op de uitvoering van het advies ‘Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis’. Veilig Thuis krijgt een nieuwe rol, de zogenaamde radarfunctie (regievoering en monitoring). Daarvoor wordt een impactanalyse uitgevoerd, in overleg met vertegenwoordigers van VT-organisaties en gemeenten. Deze analyse zal naar verwachting voorjaar 2017 worden afgerond.

Afweging ernst geweld

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ligt voor advies bij de Raad van State. Hierin zijn de 38 reacties via de internetconsultatie verwerkt. In de AMvB wordt een afwegingskader voorgeschreven waarmee professionals in staat worden gesteld te beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis vereist. In het advies van Dhr. Sprokkereef wordt dit de Veldnorm genoemd.
Het ministerie van VWS gaat samen met VenJ en OCW een programma opzetten dat beroepsgroepen die werken met de Meldcode ondersteunt bij het opstellen van dit afwegingskader.

Elementen uit het ondersteuningsprogramma

In de brief wordt aangegeven welke elementen het bovengenoemde ondersteuningsprogramma in ieder geval zal omvatten, zoals:

  • betrekken van diverse organisaties;
  • de rol van de aandachtsfunctionaris;
  • het spreken met mishandelde kinderen.

Daarnaast gaat de Kamerbrief in op het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ en de campagne tegen financieel misbruik.

Taskforce en Kring van Veiligheid

Ten slotte gaat de Kamerbrief in op de uitwerking van twee belangrijke adviezen: het eindrapport van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik en het Manifest van de Kring van Veiligheid, waarin gepleit wordt voor nog meer daadkracht en gezamenlijke inzet om huiselijk geweld en kindermishandeling daadwerkelijk terug te dringen.

Download en link naar bijlagen

pdf-bestandKamerbrief over voortgangsrapportage GIA januari 2017 (pdf-bestand, 268 kB, via www.rijksoverheid.nl)

externe linkBijlagen (via rijksoverheid.nl)