Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Emancipatiebeleid 2008 -2001

Meer kansen voor vrouwen

Hoewel er in Nederland veel vooruitgang is geboekt op het gebied van de vrouwenemancipatie, blijft er een grote kloof bestaan tussen de gelijke rechten van vrouwen en mannen enerzijds en de maatschappelijke realiteit anderzijds. Die kloof is in de afgelopen jaren nauwelijks kleiner geworden. De Emancipatienota gaat in op aspecten van (achterblijvende) emancipatie die aandacht behoeven, en op de manier waarop de politiek hier beleid op wil maken. We noemen er hier enkele.

Seksualisering van de maatschappij

Jongeren zijn relatief kwetsbaar en niet altijd in staat hun eigen grenzen te stellen en die van anderen te respecteren. Openlijke seksuele handelingen, toespelingen en toenaderingen worden steeds meer een ‘gewoon’ onderdeel van de jeugdcultuur. Die grenzeloze vrijheid leidt ook tot risico’s.
Het kabinet acht het daarom van groot belang meer aandacht te geven aan mediawijsheid, seksuele en relationele vorming en weerbaarheid, en aan deskundigheidsbevordering in beroepsopleidingen. Het trekt extra geld uit voor methodiekontwikkeling en –toepassing.
Om uitwassen van seksualisering tegen te gaan neemt het kabinet de volgende stappen:
• Inzicht verkrijgen in de gevolgen van de seksualisering van de rol van meisjes en vrouwen in de maatschappij;
• Het vergroten van de weerbaarheid van meisjes en jongens tegen (seksueel) geweld;
• Tegengaan van tienerzwangerschappen.

Huiselijk en seksueel geweld

Emancipatie is nauw verbonden met zelfbeschikking van vrouwen: de vrijheid om in vrijheid en veiligheid keuzes te maken. Huiselijk en seksueel geweld komen ook in Nederland op grote schaal voor. Eergerelateerd geweld en de omvang van onvrijwillige prostitutie en vrouwenhandel zijn zorgelijk. Vrouwen zonder zelfstandig inkomen of verblijfsstatus zijn in het bijzonder kwetsbaar. Het kabinet intensiveert en verbreedt de huidige aanpak om geweld te verminderen. Daaronder worden verstaan: huiselijk geweld, mensenhandel, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.

Het kabinet wil dit geweld aanpakken door:
• Het voorkómen en bestrijden van huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes;
• De verbetering van de informatievoorziening aan prostituees;
• Het terugdringen van het aantal slachtoffers van eergerelateerd geweld;
• Aanpak van vrouwelijke genitale verminking;
• Deskundigheidsbevordering van professionals.

Als onderdeel van het beleidsprogramma van het kabinet is voor de ondersteuning van het emancipatieproces in de samenleving deze kabinetsperiode (tot 2011) een extra bedrag beschikbaar.
Met dit extra geld zullen onder meer de volgende initiatieven worden ondersteund:

  • een programma voor seksuele vorming en weerbaarheid van jongeren en vergroting van deskundigheid van professionals.
  • Een aantal nieuwe initiatieven voor de emancipatie van jongens en mannen uit etnische minderheden.

Volledige tekst van:
pdf bestandMeer kansen voor vrouwen: Emancipatiebeleid 2008-2011 (pdf, 355 Kb)