Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meerjarenagenda slachtofferbeleid

31-10-2016

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie over stand van zaken en voorgenomen activiteiten

De positie van slachtoffers is inmiddels stevig verankerd in de wet. De politie, het Openbaar Ministerie (OM), de rechtspraak, de reclasseringsorganisaties, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Cen-traal Justitieel Incassobureau (CJIB), Slachtofferhulp Nederland (SHN) en het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) werken er hard aan meer aandacht te besteden aan het slachtoffer in de dagelijkse werkpraktijk.
Met deze brief maakt de minister de balans op van wat er tot nu toe bereikt is en zet hij de agenda voor de komende jaren uiteen.

Beleidsvisie Recht doen aan slachtoffers

De agenda bouwt voort op de beleidsvisie Recht doen aan Slachtoffers uit 2013 (Kamerstuk 33552, nr. 2). Daarin zijn de behoeften van slachtoffers doorvertaald in de volgende beleidsdoelen:

  • Slachtoffers hebben een sterke positie in het recht.
  • Slachtoffers krijgen bescherming waar nodig.
  • Slachtoffers worden erkend, zorgvuldig bejegend en geïnformeerd.
  • Slachtoffers die dat nodig hebben worden ondersteund bij het te boven komen van de gevolgen van het delict.
  • Slachtoffers hebben mogelijkheden tot herstel van de gevolgen, zowel financieel, praktisch en emotioneel.

De minister gaat bijvoorbeeld in op motie Kooiman/Recourt die vraagt de doelgroep voor een speciale verhoorstudio uit te breiden met minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast op de bescherming van persoonsgegevens van slachtoffers en erkenning van leed.

Download de Meerjarenagenda en de bijlage

pdf-bestandMeerjarenagenda slachtofferbeleid (pdf-bestand,190 KB, via rijksoverheid.nl)

Bijlage Beleidskader herstelbemiddeling ten behoeve van slachtoffers

pdf-bestandBijlage Beleidskader herstelbemiddeling ten behoeve van slachtoffers (pdf-bestand,350 KB, via rijksoverheid.nl)