Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Beleidsstukken rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zie ook de pagina van het ministerie van VWS, aangezien veel stukken namens beide ministeries verzonden worden.

Kamerbrief over nieuwe strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie van Minister Grapperhaus (JenV).
Mei 2019

Kamerbrief slachtofferbeleid die Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt aan de Tweede Kamer met de rapportage over de voortgang van de meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021.
November 2018

Kamerbrief waarin Staatssecretaris Harbers (JenV) de Tweede Kamer informeert over het programma Samen tegen mensenhandel.
November 2018

pdf-bestandKamerbrief behorende bij het rapport Sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra. In de brief gaat staatsecretaris Harbers (JenV) in op de uitkomsten van het onderzoek en geeft hij zijn reactie op de aanbevelingen.
Oktober 2018

Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met veranderingen in inhoud en gebruik van de Meldcode. Gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Juli 2018

Kamerbrief over Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade
De ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over dit uitvoeringsprogramma, dat acties bevat om schade bij kinderen als gevolg van (huwelijks)scheidingen van ouders te voorkomen.
Mei 2018

De Wet clausuleren recht op contact na partnerdoding treedt op 1 januari 2018 in werking.
Januari 2018

pdf-bestandKamerbrief over ongewenst seksueel gedrag, seksuele intimidatie en seksueel geweld (pdf-bestand, 182 KB, via Rijksoverheid.nl)
De Minister van Justitie en Veiligheid gaat eerst in op het belang van normbesef, bewustwording en elkaar aanspreken op onwenselijk seksueel gedrag. Vervolgens belicht hij het beleid rondom de aanpak van onwenselijk seksueel gedrag, met het accent op seksuele intimidatie op het werk en de strafrechtelijke aanpak van zedendelicten.
November 2017

Wetsvoorstel Omgangsrecht na parnterdoding. De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd beoordelen of contact met de verdachte of veroordeelde ouder in het belang van een kind is. Minister Blok (Justitie) krijgt op hoofdlijnen steun voor zijn wetsvoorstel.
Mei 2017

Kamerbrief over de politiemeldingen aan Veilig Thuis inzake huiselijk geweld.
Maart 2017

Meerjarenagenda slachtofferbeleid. Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie over stand van zaken en voorgenomen activiteiten.
Oktober 2016

Informatieblad Huwelijksdwang over de Wet tegengaan huwelijksdwang die op 5 december 2015 is ingegaan.
April 2016

Wetsvoorstel Computercriminaliteit III, op 22 december 2015 door staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid & Justitie bij de Tweede Kamer ingediend.
December 2015

Ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten: Wetsvoorstel over (voorwaarden tot) terugkeer in de maatschappij. Memorie van antwoord van staatssecretaris Dijkhoff.
Senaat stemt in met Wetsvoorstel
November 2015

Kamerbrief over forensisch onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling
September 2015

Voortgang uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding': Kamerbrief van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS).
Juli 2015

Wetsvoorstel affectieschade: Voorstel dat een vergoeding regelt voor affectieschade. Voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, zoals een geweldsmisdrijf.
Juli 2015

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.
Dossier 34 082. Bespreking voorgestelde uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers in het strafproces en uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden van geweldsmisdrijven.
april 2015.

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
September 2014

Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding. Bijlage bij Kamerbrief van minister Opstelten (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de positie van kinderen in een vechtscheiding.
31 Maart 2014

Wet tegengaan huwelijksdwang
maart 2014: Amendementen rondom de evaluatie. Oorspronkelijk ingediend: februari 2013.Onderdeel aanpak huwelijks- en gezinsmigratie. Dossier 33488. Wetsvoorstel, memorie van toelichting, verslag vaste Kamercommissie.

Circulaire handelswijze bij huwelijksdwang, achterlating of uitbuiting
14 januari 2014

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Kamer over onderzoeken naar effectevaluatie en knelpuntenonderzoek huisverbod
15 november 2013. Een schets in hoofdlijnen van de uitkomsten en de conclusie(s) die daaraan verbonden worden.

Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur
10 september 2013. Onderzoek naar samenwerking om mensenhandel te bestrijden.

Brief staatssecretaris V&J over de slachtoffermonitor
4 september 2013. Over ervaringen van slachtoffers met justitiƫle slachtofferondersteuning.

Notitie privacybeleid
9 juli 2013. Maatregelen op het gebied van gegevensverwerking en gegevensbescherming.

Beleidsdoorlichting Preventiemaatregelen. Artikel 13.1 van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie
8 juli 2013. Met aandacht voor de (preventie)maatregelen rondom huiselijk geweld.

Antwoorden kamervragen over de afstemming tussen ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld
9 maart 2013. De antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Hilkens (PvdA).

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking
05-03-2013. Wetsvoorstel (juli 2011), bespreking vaste commissie V&J (nov. 2011), reactie minister en aanpassing wet (feb. 2012); Tweede nota van wijziging (10-10-2012); Dossier: 32840.

Aanpak huiselijk geweld
5 juli 2012. 28245 nr 124. Overzicht samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring.

Actieplan aanpak loverboyproblematiek
27 december 2011. Maatregelen ten behoeve van de rijksbrede aanpak van de loverboyproblematiek.

Daderaanpak bij geweld in huiselijke kring
November 2011. Aanscherpen daderaanpak huiselijk geweld.

Kinderporno aangepakt
Juni 2011. Programma Verbeteren Aanpak Kinderporno (9 juni 2011).

Aanpak huiselijk geweld
januari 2011. Brief van de Minister van veiligheid en justitie met onder andere informatie over AWARE en dodelijke slachtoffers huiselijk geweld, 25 jan. 2011.

Factsheet huiselijk geweld
Mei 2010, Ministerie van Justitie.

Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld
maart/juni 2010.

Verantwoording Veiligheid begint bij voorkomen "Tastbare resultaten en een vooruitblik"
April 2010

Veiligheid begint bij Voorkomen: Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voorgangsrapportage.
Oktober 2009

Huiselijk geweld mei 2009
In juli 2009 is een brochure verschenen waarin het Ministerie van Justitie informeert over de aanpak van huiselijk geweld.

Wetsvoorstel Huiselijk Geweld van de G4
Reactie van Justitie op het concept-wetsvoorstel Huiselijk Geweld van de G4 (mei 2009).

Rapportage Veiligheid begint bij Voorkomen Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Eerste voortgangsrapportage
Oktober 2008

De volgende fase: Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011.
September 2008, Ministerie van Justitie.

Factsheet Huiselijk geweld
Juli 2008. Ministerie van Justitie.

Aanpak huiselijk geweld. Brief van de minister van Justitie.
5 juli 2007. Maatregelen en voornemens in de aanpak huiselijk geweld. Ministerie van Justitie.

Factsheet Huiselijk geweld
April 2007. Ministerie van Justitie.

Informatieknooppunt huiselijk geweld
maart 2007. Ministerie van Justitie

Aanpak in ontwikkeling Strategie, samenwerking en visie bij huiselijk geweld.
maart 2007. Tweede inventarisatie van de aanpak, volgend op de eerste uit 2003.

Factsheet eergerelateerd geweld
juli 2006. Toelichting op het interdepartementale programma Eergerelateerd Geweld. Interdepartementaal.

Factsheet huiselijk geweld
2006. Informatie over de aanpak van de overheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Ministerie van Justitie

Derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld
2006. Deze notitie geeft de voortgang weer van de plannen en maatregelen uit de nota Prive Geweld Publieke Zaak

pdf bestandVoortgangsbericht de aanpak van huiselijk geweld in 2004 (pdf, 198 Kb)
2 december 2004. Ministerie van Justitie.

pdf bestandBegeleidende brief bij Voortgangsbericht aanpak huiselijk geweld (pdf, 28 Kb) (via officielebekendmakingen.nl)
2 december 2004. Ministerie van Justitie

Rapport stand van zaken 2003
2003. Activiteiten van drie belangrijke partijen bij de aanpak van huiselijk geweld: gemeenten, politie en het openbaar ministerie.

Prive geweld - publieke zaak
2002. Nota over gezamenlijke aanpak huiselijk geweld

Aanpak huiselijk geweld, Een overzicht van projecten en initiatieven
2001