Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (juni 2019) en bijbehorende Kamerbrief, door de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer gestuurd (juli 2019).

Kamerbrief over eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) geven een reactie op het eindrapport van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter)(juni 2019).

Commissiebrief verzoek om reactie op bericht NOS.nl 'Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid' Reactie van de minister van VWS (april 2019).

Rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programma Geweld hoort nergens thuis. Eerste Voortgangsrapportage. (december 2018).

Kamerbrief Veilig ouder worden. Met deze brief informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede Kamer over beleidsplannen t.a.v. de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. (1 oktober 2018).

Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met veranderingen in inhoud en gebruik van de Meldcode. Gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (juli 2018).

Kamerbrief over beleidsinformatie Jeugd Met deze brief informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede Kamer over de meest recente cijfers van de beleidsinformatie jeugd en een aantal nadere onderzoeken naar aanleiding daarvan. (18 juni 2018)

Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021, met Kamerbrief van Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) (25 april 2018).

Kamerbrief van Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) met reactie op het rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport van de commissie De Vries (4 april 2018).

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Kamerbrief van de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (30 maart 2018).

Kamerbrief over ouderenmishandeling, ouderenzorg en verpleeghuiszorg. Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over ouderenmishandeling, ouderenzorg en verpleeghuiszorg. Dit voor het Algemeen Overleg van 15 februari 2018. In de Kamerbrief worden cijfers over deze rapportage van het RIVM aangehaald (14 februari 2018).

Kamerbrief van ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) waarin zij ingaan op het rapport Eerste Evaluatie Jeugdwet (30 januari 2018).

Kamerbrief over het rapport ‘Jeugdgezondheidszorg actief’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (20 december 2017).

Kamerbrief voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) sinds de voortgangsrapportage van 2 februari 2017 (17 oktober 2017). Met bijlagen.

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld. Inclusie de reactie van staatssecretaris van Rijn (VWS) op het advies. (15 augustus 2017).

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de wijziging Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). Met bijlagen. (7 juli 2017).

Kamerbrief over ouderenmishandeling van staatssecretaris Van Rijn (VWS). (15 juni 2017).

Kamerbrief over het voortbestaan van de Kindertelefoon, Sensoor en AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) (17-05-2017) en Kamerbrief over continuïteit van de organisaties Kindertelefoon, Sensoor en AKJ van 2018, met bijlage over financiering (2 juni 2017).

Kamerbrief over rapporten van de Inspectie Jeugdzorg/Toezicht Sociaal Domein. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer vier rapporten van de samenwerkende inspecties jeugd. Met bijlagen.
21-04-2017

Beantwoording Kamervragen over mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaat in op goede hulp en opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.
08-02-2017

Kamerbrief voortgangsrapportage GIA. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
03-02-2017

Impactanalyse Veilig Thuis. Programma aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis. Tussenrapportage: uitgangspunten januari 2017. Bijlage bij GIA Kamerbrief.
03-02-2017

Beleidsdoorlichting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland. Brief van minister E. Schippers aan Eerste Kamer met reactie op rapport.
13-01-2017

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een HUF-toets (toets op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid) uitgevoerd op de beoogde wijziging van het externe linkBesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De resultaten van de toets zijn vervat in deze Brief. (pdf-bestand, 100 KB, via Inspectie V en J).
23-12-2016

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen. De folder pdf-bestandWet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (pdf-bestand, 532 KB, via rijksoverheid.nl) geeft antwoord op de meest gestelde vragen door zorgprofessionals over de Wkkgz.
14-11-2016

Kamerbrief over concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over het concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf-bestand, 86,28 KB, via rijksoverheid.nl).
Met bijlage Concept Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf-bestand, 461 kB, via www.rijksoverheid.nl)
03-11-2016

Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis. Advies van Jan-Dirk Sprokkereef.
04-10-2016

Kamerbrief Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de achtste voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA).
04-10-2016

pdf-bestandBeantwoording Kamervragen over zaken die te maken hebben met huiselijk geweld (pdf-bestand, 106 KB, via rijksoverheid.nl). Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over zaken die te maken hebben met huiselijk geweld. Het gaat onder meer om privacy en gegevensverstrekking, over hulpverlening bij een PTSS na huiselijk geweld en om slachtoffers van stalking.
18-08-2016

Verzamelwet VWS 2016. Op 1 augustus 2016 traden de meeste bepalingen van de Verzamelwet VWS 2016 in werking, waardoor ook de Jeugdwet is gewijzigd.
01-08-2016

Kamerbrief over aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de invulling van de voorgenomen registratievereiste in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De registratievereiste moet ertoe dienen dat professionals bij het inschakelen van hulp dit ook bij Veilig Thuis bekendmaken.
31-03-2016

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)
Deze zevende voortgangsrapportage betreft zowel geweld in huiselijke kring als geweld in professionele setting en omvat alle vormen van GIA. Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS).
12-01-2015

Kamerbrief over onderzoek naar aard en omvang ouderenmishandeling. Staatssecretaris Van Rijn van VWS beschrijft zijn overwegingen over de opzet en invulling van een voorgenomen onderzoek.
03-12-2015

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Debat met Minister Schippers van VWS en publicatie van deze Wet.
11-11-2015.

Voortgang uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding'. Kamerbrief van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS).
22-07-2015

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties
16-06-2015. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Verslag Algemeen Overleg Ouderenmishandeling
26-05-2005. Algemeen Overleg van de vaste commissie voor VWS met Staatssecretaris Van Rijn.

Beantwoording Kamervragen over aandacht hulpverleners voor kinderen bij huiselijk geweld
23-03-2015. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA).

Reactie van Staatssecretaris Van Rijn op Kinderrechtenmonitor 2014 van de Kinderombudsman
25-02-2015

Doorlichting van het beleid op het gebied van laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
20-02-2015

Kamerbrief aanvullende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties
09-02-2015

Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties
22-12-2014

Kamerbrief: Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties
10 juli 2014. Met o.a. antwoorden op vragen uit het algemeen overleg van 15 mei 2014.

Verslag van een algemeen overleg: Aanpak huiselijk geweld 15 mei 2014
Vastgesteld 23 juli 2014.

Besluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)
4 juli 2014

Kamerbrief over stand van zaken implementatie methodiek Veerkracht
2 juni 2014

Kamerbrief over aanpak van huiselijk geweld op Caribisch Nederland
19 mei 2014.

Nota van wijziging op WMO 2015
12 maart 2014. Hoofdstuk over het AMHK.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
15 januari 2014.

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling in de wet
december 2013. Factsheet in de serie Stelselwijziging Jeugd.

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Staatssecretaris van Rijn gaat in op de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
16 december 2013

Vaste kamercommissie VWS: Vragen kamerfracties over Plan van aanpak voor geweld in afhankelijkheidssituaties (GIA) in opleidingen en antwoorden van de staatssecretaris
10 december 2013.

Vaste kamercommissie VWS:Vragen en opmerkingen kamerfracties over Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en antwoorden van de staatssecretaris
10 december 2013.

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties
15 juli 2013. Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Plan van aanpak aandacht voor GIA in opleidingen
15 juli 2013. Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor aandacht voor Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen.

Verplicht meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
1 juli 2013 2013. Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over en hanteren van een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wetsvoorstel bekostiging anonieme e-mental health en anonieme financiering zorg aan ernstig bedreigde cliënten
28 juni 2013.

Beantwoording Kamervragen over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang
18 maart 2013. Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Kooiman (SP).

Begeleidende brief bij "Beantwoording vragen over Voortgangsrapportage "geweld in afhankelijkheidsrelaties"
20 februari 2013. Hier worden nog een drietal kwesties behandeld.

Beantwoording vragen over Voortgangsrapportage "geweld in afhankelijkheidsrelaties"
20 februari 2013.

Kamerbrief onderzoek naar relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling
8 februari 2013. Reactie op het rapport: Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland

Strategische agenda VWS: Van systemen naar mensen
8 februari 2013. Het programma voor deze kabinetsperiode op het terrein van VWS.

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over "Onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim"
16 januari 2013. Mede namens de ambtgenoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Voortgangsrapportage 'geweld in afhankelijkheidsrelaties’
30 oktober 2012. Mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J), de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (I&A) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer waarin zij nader ingaat op het Actieplan 'Ouderen in veilige handen'
23 mei 2012. De staatssecretaris reageert ook op de publicatie ´Misstanden in de zorg´ van de AbvaKabo FNV.

Brief staatssecretaris VWS over een aantal specifieke onderwerpen rond kindermishandeling
16 april 2012. Onder andere wachtlijsten AMK's, shaken baby syndroom, VOG's bij vrijwilligersorganisaties

Nota VWS naar aanleiding van het verslag commissie voor Jeugdzorg.
April 2012. 33062 no 7. Over het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Inclusief aanbiedingsbrief

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Brief van de staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 14 december 2011.

Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016
November 2011. Meer preventie, gericht aanpakken van de daders, doorbreken van de intergenerationele overdracht.

Stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang
April 2011. Prioritaire thema´s in het beleid van VWS waaraan momenteel hard gewerkt wordt.

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’
Maart 2011. In het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ worden tien concrete acties uitgewerkt om ouderenmishandeling te bestrijden. Met deze acties moet het geweld zo vroeg mogelijk stoppen. Kernpunten zijn preventie, signaleren, melden en verbetering van de ondersteuning van slachtoffers. Samen met de Minister van Veiligheid en Justitie wordt ingezet op een krachtige aanpak van de plegers.

Vertrouwen in de zorg
In een brief aan de Tweede Kamer in januari 2011 over "Vertrouwen in de zorg" heeft de staatssecretaris VWS een drietal centrale beleidsdoelstellingen geformuleerd: a. Betere en betaalbare zorg nu en later; b. Zorg, dat zijn mensen en c. Zorgzaamheid dicht bij huis. Als een van de subdoelstellingen van Zorg, dat zijn mensen is geformuleerd: Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd.

pdf bestandVoortgangsrapportage 'Beschermd en weerbaar (pdf, 117 Kb)
Op 29 mei 2009 heeft staatssecretaris Bussemaker de Tweede Kamer geinformeerd (mede namens haar collega's van Jeugd en Gezin en Justitie) over de stand van zaken rond de uitvoering van de beleidsbrief tot 1 mei 2009 en geeft ze een blik op de toekomst. Ze schetst op hoofdlijnen de belangrijkste resultaten en de stand van zaken van de uitvoering van moties en toezeggingen in het kader van de beleidsbrief Beschermd en weerbaar.

Op 18 juni 2008 hebben de staatssecretaris, de VNG/centrum-gemeenten, de Federatie Opvang, de MO-Groep en GGD Nederland de pdf bestandactieverklaring (pdf, 287 Kb) "Beschermd en weerbaar" ondertekend. In een pdf bestandbrief (pdf, 43 Kb) informeert de staatssecretaris de centrumgemeenten over de (extra) financiele middelen waarover zij kunnen beschikken om direct aan de slag te gaan.

pdf bestandEmancipatiebeleid (pdf, 97 Kb)
(7 maart 2008) Sluit aan op "Meer kansen voor vrouwen". Het gaat zowel om de inhoudelijke bijdrage als om de manier waarop het emancipatiebeleid binnen VWS wordt vormgegeven en is verankerd. Daarbij wordtd verwezen naar genderspecifieke problematiek (bijv. slachtoffers van huiselijk geweld zijn voor 80%vrouwen) als naar de de bijdrage van het ministerie aan de weerbaarheid in afhankelijkheidsrelaties.

Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties
10 december 2007. Beleidsbrief ministerie van VWS.