Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nota van wijziging op WMO 2015

14-03-2014

Nieuw hoofdstuk over de Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)

De bepalingen over het steunpunt huiselijk geweld (SHG) worden vervangen door bepalingen over het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Aldus wordt de regeling van het AMHK die met de Jeugdwet is opgenomen in de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), één op één overgebracht naar onderhavige wetsvoorstel voor de Wmo 2015.
De bepalingen betreffende het AMHK kennen, net als de in onderhavige wetsvoorstel vervatte regeling inzake het SHG, op onderdelen een met meer waarborgen omgeven regeling over inzage, bewaren en vernietigen van persoonsgegevens dan voor andere actoren werd voorgesteld. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de voor het AMHK geldende bepalingen op dit punt uit te breiden tot alle actoren.

Na Hoofdstuk 3 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 3a. ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
In dit kamerstuk de artikelen uit dit nieuwe hoofdstuk en de toelichting.
1. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
2. Kwaliteit en rechtspositie
3. Toezicht en handhaving

Officiële omschrijving
Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Nota van wijziging
Vergaderjaar 2013-2014. Kamerstuk 33841 nr. 35. Te raadplegen sinds woensdag 12 maart 2014 14:53

pdf bestandNota van wijziging op WMO 2015 (pdf, 147 Kb) (via officielebekendmakingen.nl)