Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Preventie van huwelijksdwang 2012–2014

03-07-2012

Brief van minister Leers (I&A) over de Plan van aanpak preventie van huwelijksdwang. In dit plan worden de specifieke maatregelen beschreven die nodig zijn voor de versterking van de preventieve aanpak van huwelijksdwang.

Voorkomen en tijdig signaleren van huwelijksdwang

Het doel van deze aanpak is het voorkomen en tijdig signaleren van (dreigende) huwelijksdwang. De uitgangspunten voor de preventieve aanpak vloeien voort uit zowel de rijksbrede «Aanpak van geweld in huiselijke kring» als uit de notitie «Integratie, binding en burgerschap».2 Dit betekent het volgende:
1. De aanpak is gericht op alle groepen in de samenleving
2. Zo veel mogelijk aansluiten bij bestaand beleid en uitvoering
3. Versterken van de rol van burgers, maatschappelijke organi-saties, professionals en gemeenten

  • Bewustwording komt vanuit de gemeenschappen zelf tot stand
  • Deskundigheidsbevordering van professionals in omgeving van jongeren is essentieel
  • De lokale (keten) aanpak is van groot belang

Rol gemeenschappen

Bewustwording (en gedragsverandering) komt vanuit de gemeenschappen zelf tot stand

  • Bespreekbaar maken taboe-onderwerpen in eigen kring
  • Bewustwording jongeren en hun sociale omgeving
  • Informatie aan huwelijksmigranten

Professionals

Deskundigheidsbevordering van professionals in omgeving van jongeren is essentieel:

  • Competenties professionals vergroten
  • Voorlichting en signalering op scholen

Lokale keten

Lokale (keten) aanpak van groot belang.

Landelijke beeld omvang

Het streven is de in Nederland beschikbare gegevens en signalen zo volledig mogelijk in kaart te brengen met als doel een landelijk beeld te ontwikkelen van de mini-male omvang van de problematiek.

Protocol achterlating

Het kabinet zal een samenwerkings- en handelingsprotocol voor achter-lating tot stand brengen, waarin afspraken worden gemaakt over samenwerking en verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle relevante partijen.

pdf bestandHuwelijks- en gezinsmigratie. Brief van de Minister Voor Immigratie, Integratie en Asiel. Preventie van huwelijksdwang (pdf, 244 Kb) (via rijksoverheid.nl)


TK. (2011-2012). 32175 nr. 35. //Huwelijks- en gezinsmigratie. Brief van de Minister Voor Immigratie, Integratie en Asiel.