Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Publieksvoorlichting gericht op een brede bevolkingsgroep

Publiekscampagnes huiselijk geweld

12-02-2007
Publieksvoorlichting waarbij diverse communicatiemiddelen worden ingezet om een simpel geformuleerde boodschap – ‘huiselijk geweld is niet normaal’ – over te brengen op een brede bevolkingsgroep.

Publiekscampagnes rond huiselijk geweld worden meestal gecombineerd met een telefonisch meld- en adviespunt, waar mensen terechtkunnen met vragen en meldingen. Gebruikte communicatiemiddelen zijn onder meer: posters in informatiezuilen, een internetsite, radio- en/of tv-spotjes.

Visie/uitgangspunten

Publiekscampagnes bereiken een grote bevolkingsgroep en leiden tot meer bewustzijn over de problematiek rond huiselijk geweld.

Doel van de methodiek

  • Bewustzijn vergroten ten aanzien van de aard van en de omgang met huiselijk geweld.
  • Bekendheid geven aan projectactiviteiten, meestal een advies- en meldpunt.

Doelgroep

Meestal brede bevolkingsgroep (slachtoffers, plegers, omstanders).

Reikwijdte tot nu toe

  • Looptijd: ‘voorlopergemeenten’ herhalen nu publiekscampagnes.
  • Toepassingsgebied: diverse plaatsen. Er zijn campagnes geweest in Haarlem (‘Huiselijk geweld is niet normaal’), Utrecht (‘Een Veilig Huis’), Zaanstreek Waterland (‘Huiselijk geweld raakt iedereen’) en Noord-Holland Noord. Voor 2004 staan op stapel: Zuid-Limburg en Groningen.
  • Aansluiting bij interne activiteiten is een voorwaarde voor succes.

Mogelijkheden voor overdracht

Er zijn verschillende beschrijvingen en plannen van aanpak beschikbaar, o.a. van Groningen en Haarlem.

Materialen

Toolkit Huiselijk Geweld
De Toolkit Publiekscommunicatie Huiselijk Geweld is niet meer beschikbaar. Op 16 april 2007 start de landelijke campagne huiselijk geweld. Het digitale materiaal van deze nieuwe publiekscampagne vervangt de toolkit. Het campagnemateriaal is vanaf de tweede helft van maart digitaal verkrijgbaar bij de centrumgemeenten en de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld. Dit materiaal kan ingezet worden voor regionaal gebruik. Behalve de drukkosten zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van het materiaal.

De landelijke campagne
In de periode van 16 april tot eind mei worden Postbus-51 tv- en radiospots uitgezonden met de bedoeling slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld te stimuleren om hulp te zoeken. Ook wordt met de campagne het landelijke telefoonnummer bekendgemaakt.

Evaluatieonderzoek

Uit onderzoek van het NIZW in het buitenland (Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland) komt naar voren dat publiekscampagnes tegen huiselijk geweld een positief effect hebben.

Publicaties

‘Publiekscampagne geeft project een eigen gezicht.’ www.huiselijkgeweld.nl, september 2003

Praktische gegevens

Naam organisaties:
CMO Groningen
Contactpersonen: B. Harsveld (adviseur publiciteitscampagne huiselijk geweld Groningen);
E-mail: b.harsveld@cmogroningen.nl
Geweld in het gezin, Haarlem
Remy Vink
Telefoonnummer: Haarlem: 023 - 511 59 34
E-mail: rmvink@hdk.nl