Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inventarisatie stand van zaken aanpak huiselijk geweld 2003

16-03-2004

Deze inventarisatie geeft een beeld van de activiteiten van drie belangrijke partijen bij de aanpak van huiselijk geweld: gemeenten, politie en het openbaar ministerie.

Het rapport illustreert dat de aanpak van huiselijk geweld ook lokaal geleidelijk aan meer aandacht krijgt. Uit een quick scan die in 2002 door het Verwey-Jonker Instituut bij een steekproef van 112 grotere en kleinere gemeenten is uitgevoerd, bleek dat slechts 11,3% van de middelgrote gemeenten in 2002 beleid had ontwikkeld voor de aanpak van huiselijk geweld; van de grote gemeenten was dat er één (33,3%).

De inventarisatie 2003 laat onder meer zien dat inmiddels 70% van de (middel)grote steden en centrumgemeenten beleid op dit punt heeft of thans ontwikkelt, bijna 50% heeft dat al in een nota vastgelegd. Daar staat tegenover dat slechts 38% van de ondervraagde gemeenten zelf de regie voert over de aanpak van huiselijk geweld.

Voor politie en het OM liggen die cijfers hoger: respectievelijk 92% van de regiokorpsen en 82% van de arrondissementen hebben beleid inzake huiselijk geweld; verreweg de meeste politiekorpsen en arrondissementen hebben een protocol voor de aanpak van huiselijk geweld. Politie en OM besteden in eigen geledingen systematisch aandacht aan deskundigheidsbevordering.

Politie en openbaar ministerie, die verhoudingsgewijs al lang bij de bestrijding van huiselijk geweld betrokken zijn, nemen dus duidelijk hun verantwoordelijkheid. Hoewel steeds meer middelgrote gemeenten dat inmiddels ook doen, heeft een aantal gemeenten nog geen duidelijk beleid en voeren vele nog niet de regie over de aanpak van huiselijk geweld.

Inspanningen om gemeenten te stimuleren werk te maken van de aanpak van huiselijk geweld, zullen volgens de minister onverminderd worden voortgezet. Hij verwees voor een beschrijving van de lopende activiteiten op dit punt naar 'het Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld'.

Downloads