Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik

07-08-2014

De Taskforce heeft tot taak om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan 'Kinderen Veilig' uit 2011 en het aanjagen en agenderen van de acties uit dit plan. December 2014 verscheen de Midterm Actieplan Kinderen Veilig. Op 18 maart 2015 informeerde de Taskforce kindermishandeling de Kamercommissie over externe linkde noodzaak van het delen van informatie.

externe linkTaskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson

De Taskforce beschrijft de voortgang van deze acties van de Rijksoverheid in een halfjaarlijkse monitor. De eerste monitor, een nulmeting, verscheen in november 2012.

Monitor mei 2014

Bij de meeste acties is er belangrijk werk verzet, hoewel de planning van deelacties en soms ook de einddatum van acties niet gehaald wordt. Dit laatste geldt voor acties strafmaatrichtlijn kindermishandeling, stimuleren gedrags- en zorginterventies, aanscherpen van signalering- en risicotaxatieinstrumenten, vergroten digitale alertheid bij professionals in jeugdzorg, inzicht in forensisch-medische expertise, besluitvorming over werkwijze huisverbod, en actie-Samson Contactfrequentie gezinsvoogdij verhogen.
Drie acties zijn sinds de najaarsmonitor 2013 afgerond: acties advies gradaties in aanpak kindermishandeling, effectevaluatie tijdelijk huisverbod en pilots Signs of Safety.
Sinds de monitor november 2013 is binnen actie 22 (herziening kinderbeschermingswetgeving) de inhoudelijke focus verschoven van een specifieke maatregel van opgroeiondersteuning (MvO) naar het monitoren van de herziening van de jeugdbeschermingswetgeving als geheel.

Monitor najaar 2013

In de najaarsmonitor 2013 toont de Taskforce zich positief over de geboekte voortgang. De departementen liggen op koers  bij de uitvoering van de door hun geformuleerde acties. In de monitor geeft de Taskforce ook aan wat verbeterpunten zijn. Zo is niet duidelijk of acties leiden tot het gewenste effect en uiteindelijk tot afname van het aantal mishandelde kinderen. De Taskforce adviseert daarbij om de bruikbaarheid van de resultaten in het veld te (laten) onderzoeken. Daarbij is de centrale vraag: leiden de acties uit het Actieplan Kinderen Veilig daadwerkelijk tot minder kindermishandeling?

Kinderen in beeld

Daarnaast blijft de Taskforce van mening dat de acties binnen een samenhangend programma moeten vallen, om de inzet van de ministeries tot een maximaal effect te laten leiden. Hieraan moeten acties toegevoegd worden die zijn gericht op: meer kinderen van wie het vermoeden bestaat dat zij mishandeld worden, in beeld te krijgen en, eenmaal bekend, in beeld te houden.

pdf bestand4e Monitor Taskforce mei 2014(pdf-document, 1,58 MB) (13-05-2014) (via taskforcekinderenveilig.nl)

Eerder monitoren