Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

30-07-2013

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 28 oktober 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

Voor deze wet is is een dossiernummer beschikbaar: 33062.

Tijdstip inwerkingtreding

Op 30 juli 2013 Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in Staatsblad verschenen.
externe link"Besluit van 16 juli 2013, houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)"

Op 28 juni 2013 is het externe linkkoninklijk besluit voor het tijdstip voor de inwerkingtreding van wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (ondertekend 19 juni 2013) in het Staatsblad verschenen.
Het tijstip van inwerkingtreding is vastgestels op 1 juli 2013.

Voorlaatste stap(pen) in wetgeving

Op 19 april 2013 is in de Staatscourant verschenen pdf bestand"Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)" (pdf, 84 Kb) (via officielebekendmakingen.nl)
Artikel XX bepaalt onder andere: "De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, verschillend kan worden vastgesteld."

Op 4 april 2013 in in de Staatscourant verschenen pdf bestandVoorhang ontwerpbesluit houdende vaststelling van de minimumeisen voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 960 Kb) (via officielebekendmakingen.nl).

Besluit vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

18 maart 2013. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende nota van toelichting. Eventuele opmerkingen van de Kamers en veldpartijen worden nog verwerkt. Vervolgens wordt de definitieve AMvB aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 juli 2013.
In bijgaand ontwerpbesluit wordt vastgelegd welke elementen er minimaal in een meldcode moeten worden opgenomen waaronder vijf stappen die de meldcode ten minste dient te bevatten. Op die manier wordt de uniformiteit van de verschillende meldcodes geborgd.

Behandeling in de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dit voorstel op 12 maart 2013 zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 5 maart 2013 het blanco eindverslag uitgebracht. Het voorstel wordt op 12 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.
externe linkVoortgang van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer

Stemming over wetsvoorstel in Tweede Kamer

Op dinsdag 5 februari 2013 is over het wetsvoorstel gestemd. Het wetsvoorstel is unaniem aangenomen. pdf bestandStemmingsoverzicht (pdf, 47 Kb) (via eerstekamer.nl).
Bovendien werden de volgende moties aangenomen:

Moties

Brief regering naar aanleiding van de plenaire behandeling

In deze brief beantwoord de staatssecretaris de vragen van Kamerlid Keijzer (CDA) over de relatie tussen het wetsvoorstel verplichte meldcode en strafrechtelijke aansprakelijkheid van professionals en de verwijzing in artikel 21i (nieuw) van de Wmo in het wetsvoorstel.
pdf bestandBrief van de staatsecretaris (pdf, 47 Kb) (via officielebekendmakingen.nl)

Behandeling van wetsvoorstel in Tweede Kamer

Op 31 januari 2013 behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel.
externe linkVerslagen: Tweede Kamer, 47e vergadering, 31 januari 2013 (ongecorrigeerde) verslag).

Derde nota van wijziging

4 februari 2013. Het gaat hierbij slechts om wijzigng van een verschrijving. pdf bestandDerde nota van wijziging (pdf, 40 Kb).

Tweede nota van wijziging

Eind januari 2013 heeft de kamer de "Tweede Nota van wijziging wetsvoorstel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" geeft o.a. aanvulling op het terrein van forensische zorg.
pdf bestandTweede Nota van wijziging wetsvoorstel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 168 Kb) (via rijksoverheid.nl)

Nota van Wijziging

In oktober 2012 is er een nota van wijziging ingediend waarin is opgenomen dat ook asielzoekerscentra verplicht gaan werken met een meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld en kindermishandeling. zie nieuwsbericht 11-10-2012 Meldcode ook voor asielzoekerscentrum verplicht
pdf bestandNota van wijziging op de Wet verplichte meldcode (pdf, 140 Kb)

Wetsvoorstel

33062 nr 2. Officiële titel van de wet: "Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)".
In een vijftal hoofdstukken wordt aangegeven welke bestaande wetgeving wordt aangevuld en/of gewijzigd.
De vijf hoofdstukken zijn

  1. Veiligheid en Justitie (aanpassingen: Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, Penitentiaire beginselenwet)
  2. Onderwijs, cultuur en wetenschap (aanpassingen: Leerplichtwet 1969, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs) 
  3. Sociale zaken en werkgelegenheid (aanpassingen: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
  4. Volksgezondheid, welzijn en sport (aanpassingen: Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet maatschappelijke ondersteuning (zeer uitgebreide aanpassing o.a. voor SHG's), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet op de jeugdzorg, Wet publieke gezondheid)
  5. Samenloop met andere wetten (de voorgenomen wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; de voorgenomen Wet cliëntenrechten zorg)

pdf bestandVolledige tekst van het wetsvoorstel (pdf, 88 Kb)

Aanbiedingsbrief

33062 nr. 1:
pdf bestandVolledige tekst van de brief (pdf, 39 Kb)

Memorie van Toelichting

33062 nr. 3:
Globale inhoudsopgave:
01-09 Inleiding
09-12 Reikwijdte (voor welke sectoren; rol politie, zelfwerkende professionals; rol overheid en organisaties)
12-14 Randvoorwaarden
14-14 Toezicht en handhaving
14-18 Gemeenten en steunpunten huiselijk geweld
18-25 Bescherming persoonsgegevens (o.a. toetsing aan EVRM; AMK en SHG
25-27 Administratieve lasten en financiële gevolgen
27-28 Implementatie (Basisimodel en Basismodule "Werken met de meldcode)
28-37 Consultatie
37-47 Artikelsgewijze toelichting

pdf bestandVolledige tekst van de Memorie van toelichting (pdf, 184 Kb)

Advies van de Raad van State en nader rapport

33062 nr. 4:
De Afdeling advisering van de Raad van State maakt naar aanleiding van het wetsvoorstel een aantal opmerkingen over de meerwaarde van een verplichte meldcode, de kring van meldingsbevoegden, het functioneren van de steunpunten huiselijk geweld en de wenselijkheid van een wettelijke regeling daarvan, de uitvoering door het AMK en de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Zij is van oordeel dat in verband daarmee het voorstel nader dient te worden overwogen.
pdf bestandVolledige tekst van de Advies van de Raad van State en nader rapport* (pdf, 100 Kb)

Behandeling door algemene commissie voor Jeugdzorg

De algemene commissie voor Jeugdzorg1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft het wetsvoorstel besproken.
Het verslag van deze (besloten) bijeenkomst is op 16 december 2011 aan de Kamer gestuurd.
pdf bestandVolledige tekst verslag Commissie (pdf, 87 Kb)

Nota naar aanleiding van het verslag

Op 18 april 2012 heeft de staatssecretaris van VWS gereageerd op het verslag van de Commissie Jeugdzorg van 16 december 2011. Zij beantwoort daarin de door de leden gestelde vragen. Een van de aanpassingen die zij voorstaat is een om ook in asielzoekerscentra de meldcode toe te passen.
pdf bestandVolledige tekst van de nota (pdf, 246 Kb)
pdf bestandTekst van de begeleidende brief bij de nota (pdf, 72 Kb)

Nota van Wijziging: over Immigratie, integratie en asiel

Nr. 8
Nota van Wijziging: Ontvangen 9 oktober 2012
Het voorstel van wet wordt o.a. als volgt gewijzigd:
A: Er wordt een hoofdstuk toegevoegd, luidende: Hoofdsruk 1A. Immigratie, integratie en asiel
pdf bestandVolledige tekst van de nota van wijziging (33062-8) ((pdf, 52 Kb, via website Rijksoverheid)

Totstandkoming meldcode