Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van VWS

28-01-2011

In een brief aan de Tweede Kamer over "Vertrouwen in de zorg" heeft de staatssecretaris VWS een drietal centrale beleidsdoelstellingen geformuleerd:
a. Betere en betaalbare zorg nu en later; b. Zorg, dat zijn mensen en c. Zorgzaamheid dicht bij huis. Als een van de subdoelstellingen van Zorg, dat zijn mensen is geformuleerd: Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd.

Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd

De staatssecretaris formuleert dat als volgt:
Het is belangrijk dat de waakzaamheid op misbruik en mishandeling in afhankelijkheidsrelaties wordt versterkt, zowel in de zorg en ondersteuning als in huiselijke kring. Daar waar personen die vertrouwen (zouden moeten) genieten hun positie misbruiken ten nadele van afhankelijke mensen wordt grote schade toegebracht aan het slachtoffer en ook aan het vertrouwen in de zorg. Dergelijke situaties zijn onverdraaglijk en vragen om een harde aanpak.
Mijn ambitie is om dergelijke vormen van misbruik tegen mensen in alle leeftijdscategorieën in de breedte aan te pakken: kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld, zowel in huiselijke kring als binnen instellingen. Als het om kinderen gaat die beschadigd worden als gevolg van mishandeling en de rest van hun leven die schade meenemen is dat een kras op de maatschappij. Dat geldt niet alleen voor kinderen maar ook misbruik bij gehandicapten en ouderen. Preventie, bescherming van slachtoffers en het versterken van hun weerbaarheid zijn voor mij de uitgangspunten. Ik zal hierbij samen optrekken met andere departementen, gemeenten en betrokken sectoren. Ik kom uiterlijk in april 2011 met plannen om de bescherming en de ondersteuning van slachtoffers te verbeteren, mede in het licht van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de commissie De Jong.
Medewerkers die op dit gebied een ernstig verkeerd gedrag vertoond hebben kunnen niet meer “aan het bed”. Zoals reeds aangekondigd in mijn brief over de Houtskoolschets Beginselenwet Zorginstellingen van 17 januari 2011 bereid ik op dit moment de invoering voor van een verplichte verklaring omtrent gedrag betaald zorgpersoneel en het actieplan “Stop Ouderenmishandeling” voor. Dit plan ontvangt u in het vroege voorjaar van 2011. Om deze vormen van geweld en mishandeling goed aan te pakken, is signaleren en ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium cruciaal. Professionals en instellingen hebben hierin een belangrijke sleutelrol. Zij moeten scherp zijn op signalen, deze herkennen en vervolgens handelen, zodat zij het geweld zo vroeg mogelijk kunnen melden en helpen stoppen. Want elk signaal dat niet serieus wordt opgepakt, is er wat mij betreft één te veel, zowel voor het slachtoffer als de pleger. U heeft op 18 januari 2011 een brief van mij ontvangen, waarin ik u heb geïnformeerd dat ik op zeer korte termijn mijn keuze zal maken voor invoering van een meldcode dan wel meldplicht of een combinatie van beide maatregelen bij mishandeling in huiselijke kring of in instellingen.
(p. 12-13)

Informatie op Rijksoverheid.nl