Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verzamelwet VWS 2016

11-08-2016

Op 1 augustus 2016 traden de meeste bepalingen van de Verzamelwet VWS 2016 in werking, waardoor ook de Jeugdwet is gewijzigd.
In artikel III van de Verzamelwet VWS 2016 wordt de Jeugdwet gewijzigd. Het gaat om de volgende inhoudelijke wijzigingen:

  • Mandateren bevoegdheid tot het nemen van jeugdhulpbesluiten
  • Regels Jeugdwet van toepassing bij geneeskundige behandeling
  • Verwerken gegevens
  • Verstrekken informatie aan ouder met gezag of voogd.

Artikel 7.4.0: persoonsgegevens verstrekken

De Verzamelwet VWS 2016 heeft gevolgen voor de regels die jeugdhulpaanbieders bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht moeten nemen. De uitwisseling van persoonsgege-vens krijgt een expliciete wettelijke grondslag.

Het nieuwe artikel 7.4.0 in de Jeugdwet maakt het jeugdhulpaanbieders mogelijk aan het college gegevens te verstrekken die voor de gemeente noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gaat bijvoorbeeld om bekostiging van jeugdhulp en preventie.
Ook maakt het nieuwe artikel mogelijk dat jeugdhulpaanbieders gegevens verstrekken aan de gemeente over controle en fraudeonderzoek.

Artikel 7.3.1: Spreekplicht

Ook artikel 7.3.1 wijzigt. Aan het slot van het derde lid wordt toegevoegd: behoudens artikel 7.3.11, vierde en vijfde lid. Artikel 7.3.11, vierde lid, van de Jeugdwet geeft de gezinsvoogd een eigenstandig recht op informatie. Dit betekent dat artsen, en elke andere derde met een beroepsgeheim, desgevraagd en zonder toestemming van de betrokkenen een gezinsvoogd informatie moeten verstrekken (spreekplicht).

Meer informatie

externe linkVerzamelwet VWS 2016 (via vng.nl)