Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vijfde voortgangsrapportage Programma Eergerelateerd Geweld

02-07-2010

Vijfde voortgangsrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Vijfde voortgangsrapportage (juli 2009) blikt terug op de activiteiten en de resultaten in de periode oktober 2008 tot juni 2009. Het programma constateert een toename van signalering en alertheid op eergerelateerd geweld bij politie en hulpverlening, en vat dit op als een teken dat zowel bewustwording als aandacht voor eergeweld toeneemt. Er is ook een toenemende vraag naar trainingen waar te nemen. Deskundigheidsbevordering zal speerpunt blijven binnen het programma. Dit geldt ook voor politie, OM en rechterlijke macht. Het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC) is inmiddels geformaliseerd. Door een aantal wetenschappelijke onderzoeken en door de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan, ontstaat steeds meer inzicht in het voorkomen en in de aard van eergerelateerd geweld.
Het accent van het programma in de laatste fase van haar bestaan verplaatst zich van een landelijke naar een lokale aanpak onder regie van gemeenten.

Download de volledige tekst van depdf bestand vijfde voortgangsrapportage (2009) (pdf, 160 Kb).